Niet-aangeboren Hersenletsel

Het netwerk NAH komt 3 keer per jaar bij elkaar. Het doel van de zorg- en hulpverleners in het netwerk is het bieden van samenhangende zorg en ondersteuning aan mensen met NAH. Het netwerk richt zich op:

  • Het analyseren en oplossen van problemen die zich voordoen
  • Het versterken van de samenhang tussen de verschillende organisaties in de regio
  • Het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van zorg voor mensen met NAH
  • Kennisontwikkeling en het delen van kennis
  • Innovatie van zorg

Het proces dat iemand met NAH doorloopt is te onderscheiden in 3 fasen: de acute fase, de revalidatiefase en de chronische fase. In elke fase kan men met diverse zorgvormen en zorgverleners te maken hebben. Dit is mede afhankelijk van de ernst van het hersenletsel. Bij elke route is het essentieel dat transities tussen de fasen soepel verlopen. Dit kan bereikt worden door ketensamenwerking. De zorgverlening van verschillende instellingen in de keten moet op elkaar aansluiten en er moeten afspraken zijn over overdracht en samenwerking. In het kader hiervan worden verschillende ontwikkeltrajecten uitgewerkt.

Het Regionaal Zorgpad, ontwikkeld door Stichting Transmurale Zorg, vormt de basis voor het maken van Transmurale Werkafspraken. 

Website: www.nahlokethaaglanden.nl  

In 2016 heeft het netwerk een website ontwikkeld voor mensen met hersenletsel en hun naasten. Op deze website vind je informatie over de verschillende vormen van zorg en ondersteuning voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en hun naasten in regio Haaglanden. 


Regionaal Zorgprogramma THL voor Volwassenen 

In 2015 is gestart met de implementatie van de Landelijke Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel.In de Zorgstandaard wordt beschreven welke zorg op welke moment geleverd zou moeten worden. Het netwerk beschrijft in het Regionale Zorgprogramma THL wie welke zorg op welk moment levert en hoe dit gebeurt. 

Het Regionale Zorgprogramma THL vindt u hier.
Een infographic van het Regionale Zorgprogramma THL vindt u hier.

Implementatie Landelijke Zorgstandaard THL voor Kinderen en Jongeren in de regio

Eind 2016 start de projectgroep THLKJ (Traumatisch Hersenletsel Kinderen en Jongeren) met de implementatie van de Zorgstandaard THL voor Kinderen en Jongeren in de regio. De regio ontvangt subsidie voor 1,5 jaar. Belangrijk onderdeel van de implementatie is het verbeteren van de overgang tussen zorg voor jongeren met THL en volwassenen met THL. 

Contactpersonen: Monique Bergsma & Heleen van Milligen

"Samenwerking is van levensbelang voor de zorginstellingen en de cliënten. Gelukkig neemt Transmurale Zorg deze rol op zich." (manager)