Geestelijke verzorging Thuis

Op 8 oktober 2018 is in de kamerbrief van Hugo de Jong aangekondigd dat er vanaf 2019 financiële middelen beschikbaar komen voor de inzet van geestelijke verzorging in de eerste lijn ten behoeve van palliatieve patiënten en mensen van 50 jaar en ouder. In deze brief worden de knelpunten uit het thematisch onderzoek aangehaald en vormt de basis voor de inzet van de middelen.

Zorg verplaatst zich meer naar de thuissituatie en levert knelpunten op voor de kwaliteit en continuïteit van zorg. Binnen de instelling is de beschikbaarheid van geestelijke zorg vastgelegd in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen art. 6a. Voor de thuiswonende burger was dit tot op heden niet beschikbaar. VWS heeft ervoor gekozen om de zorg van de thuiswonende burger (50+) en palliatieve patiënten te versterken door voor de aankomende jaren vanuit de Regeerakkoordmiddelen financiering beschikbaar te stellen voor de geestelijke verzorging in de thuissituatie. Het doel van de inzet van geestelijke verzorging is om de verplaatsing van de zorg naar de thuissituatie kwalitatiever in te richten.

STZ heeft de opdracht gekregen van VWS om de uitvoering en operationalisering van geestelijke verzorging in de thuissituatie op te zetten. Gemeenten die vallen onder het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden zijn Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar en Zoetermeer.