Over ons

Samenwerken loont!
‘Solistisch werken is zó twintigste-eeuws, samenwerking heeft de toekomst. Daarom ben ik erg blij met de Stichting Transmurale Zorg en alle partijen die zich hierin verenigd hebben. Het geeft aan dat de partners inzien dat je het met elkaar moet doen en dat je, in het belang van de patiënt, samen nieuwe zorgvormen kunt ontdekken en ontwikkelen. Voor de Stichting is er veel te doen!’
Edith Schippers, demissionair minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (TranS 1, mei 2012)

Stichting Transmurale Zorg Den Haag en omstreken is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders in de regio Haaglanden. De doelstelling is het bevorderen van de samenhang in de zorg in de Haagse regio. De Stichting is opgericht in 1999.

De Stichting kent een bestuur en een transmuraal bureau.

De Stichting stelt jaarlijks een jaarplan en een jaarverslag (pdf versie) op.

Evenementenkalender 2017 

Jaarrekening 2017

De Stichting volgt de CAO VVT.

Kamer van Koophandel nummer 27181005 uittreksel handelsregister (uitgiftedatum 24-04-2018).

Activiteiten

Kennisuitwisseling leidt tot betere zorg
‘Samenwerken, kennis delen, verbinding maken: dat vraagt deze tijd.’

Mia van Leeuwen, voormalig directeur Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o., TranS nr. 1-2012

De Stichting voert de volgende activiteiten uit om de samenhang in de zorg op regionaal niveau te bevorderen:

 • Signaleren van knelpunten in de samenhang in de zorg en stimuleren van transmurale projecten;
 • Projecten voorbereiden en uitvoeren;
 • Besluitvorming over regionale afspraken organiseren;
 • Borgen van resultaten;
 • Ontwikkelen en ondersteunen van netwerken van hulpverleners;
 • Informeren van hulpverleners in de regio over transmurale activiteiten.

De Stichting functioneert als netwerkorganisatie, dat kennisuitwisseling organiseert tussen zorgprofessionals vanuit het perspectief van de zorgvrager. Organisaties werken in wisselende samenstellingen aan projecten, netwerken en andere initiatieven, afhankelijk van de doelgroep.

Wat willen we bereiken?

 • Overal waar samengewerkt wordt intramuraal/extramuraal en waar een gezamenlijke aanpak toegevoegde waarde heeft binnen de Haagse regio is de Stichting betrokken als wegbereider.
 • De Stichting bestaat uit partijen die samen willen werken binnen de regio.
 • De Stichting zorgt voor uniforme manieren van werken/richtlijnen voor de regio (standaarden, overdracht van zorg. afstemming).
 • De Stichting vertaalt wensen/verwachtingen van de patiënten/cliënten in de standaarden.
 • De Stichting zorg voor uniforme basis kwaliteitseisen;
 • Deze kwaliteitscriteria zijn zo goed dat de zorgverzekeraar ze gebruikt als ‘ijkpunt’/ normzettend voor afspraken binnen de regio en met zorgverleners.

Aan welke criteria moet een project voldoen?
Veel van de projecten waar de Stichting voor gevraagd wordt, gaan over onderwerpen die anders tussen organisaties in blijven liggen. Samenwerken en het ontwikkelen en doorvoeren van gezamenlijke afspraken of richtlijnen geeft de deelnemende zorgverleners ook meer kracht richting de ‘inkopers’ van zorg. Instellingen dienen zich daarbij steeds de vraag te stellen welk probleem wil ik met behulp van de Stichting oplossen.

Belangrijk bij de start van projecten is de vraag of het te borgen is bij anderen? Op dit moment heeft de Stichting een aantal netwerken onder haar hoede. Alleen als er geen andere partij is die een dergelijk netwerk in stand kan houden en/of als daar externe fondsen voor beschikbaar zijn, is dit een taak van de Stichting.

Om de bestaande activiteiten en netwerken vanuit de Stichting actief te blijven ondersteunen, wordt ieder jaar bezien of deze nog binnen de portfolio passen. Zo wordt ieder netwerk gevraagd een eigen jaarplan op te stellen met minimaal drie concreet omschreven verbeterpunten. Indien dat niet het geval is, wordt de ondersteuning vanuit de Stichting verminderd tot het jaarlijks organiseren van een netwerkbijeenkomst met als doel kennisdeling.

Doel van het project
Het project dient bij te dragen aan het verwezenlijken van de doelstelling van de Stichting, namelijk: het bevorderen van de samenhang in de zorg in de Haagse regio. Aspecten hierbij zijn:

 • Versterking van de samenhang in de zorg in de regio;
 • Ontwikkeling van ketenkwaliteit.
 • Verbetering van kwaliteit van zorg voor de patiënt.
 • Versterking van patiëntenparticipatie en zelfredzaamheid.
 • Bevordering van continuïteit en zorg op maat.
 • Verbetering van doelmatigheid: minder kosten per patiënt, vermindering van overheadkosten. Ook de omvang van de doelgroep/proces weegt hierbij mee.
 • Verbetering van het benutten van beschikbare capaciteit in de regio.
 • Verbetering van de deskundigheid van betrokken beroepsgroepen.

Eindresultaat
Het project leidt tot regionale afspraken over het betreffende onderwerp.

‘Pas als je buiten de Haagse grenzen komt, ontdek je dat het niet vanzelfsprekend is dat onze [deze] activiteiten zo succesvol zijn. Zelf denken we vaak “dat het nog wel beter kan” en daar moeten we ook zeker naar streven, maar na 12 ½ jaar Transmurale Zorg Den Haag e.o. mogen we ook met recht trots zijn op wat er bereikt is.’
Dr. M.J.A. Tasche, bestuurslid Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o., Jaarverslag 2012

De afgelopen jaren zijn de volgende resultaten geboekt:

 • Er zijn regionale zorgprogramma’s gekomen voor specifieke doelgroepen zoals cva, ms, dementie.
 • Er zijn regionale logistieke afspraken gemaakt ten behoeve van patiëntenstromen zoals de overgang uit het ziekenhuis.
 • Zorgvernieuwing door projecten met een aanjaagfunctie.
 • Er zijn netwerken van hulpverleners opgestart zoals het netwerk palliatieve zorg en dementie.
 • Gemaakte afspraken worden onderhouden en geactualiseerd.

Het streven is dat alle resultaten worden gecommuniceerd met alle zorgverleners voor wie het relevant is. Alle resultaten worden gepubliceerd via de website en nieuwsbrief. Ook de LinkedIn groepen, het tijdschrift TranS en andere middelen worden benut om resultaten te delen en te verbeteren.

Financiering
De Stichting wordt gefinancierd uit een jaarlijkse bijdrage van de deelnemende instellingen. Daaruit worden de bureaukosten betaald. Voor de ontwikkeling van specifieke projecten, vraagt de Stichting subsidie aan.

Overzicht subsidies

 • Het Netwerk palliatieve zorg wordt gefinancierd door een subsidie van het ministerie van VWS.
 • De consulenten en de coördinator van de Helpdesk palliatieve zorg worden gefinancierd door het IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland).
 • De projectkosten van het Netwerk dementie worden gefinancierd vanuit de Beleidsregel ketenzorg dementie van de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit).
 • Het project Transmurale patiëntveiligheid heeft een vervolg in het project Zorgvrager doet mee en dat wordt gefinancierd door de verzekeraars (AZIVO/Menzis, NutsOhra en CZ).
 • Het project ‘Mantelzorg als Zorgpartner’ wordt bekostigd vanuit de subsidie van het Mantelzorgakkoord van de gemeente Den Haag.