Mantelzorg

Overige informatie

Instrumentenkoffer Mantelzorg als Zorgpartner: Omslag & Inhoud

De instrumentenkoffer is een verzameling documenten die bijdragen aan de kwaliteit van de communicatie van zorgprofessionals met de mantelzorger. Ervaringen van binnen en buiten de regio Den Haag worden in de instrumentenkoffer gebundeld. De instrumentenkoffer is bedoeld om kennis tussen zorgprofessionals te delen.

De instrumentenkoffer is een uitgave van de Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. De doelstelling van de stichting is het bevorderen van de samenhang in de zorg in de regio Haaglanden. De Stichting stimuleert en ondersteunt hiertoe initiatieven, activiteiten en projecten gericht op samenhang en afstemming van de zorg. De instrumentenkoffer wordt nadrukkelijk bij ketens en netwerken, zoals de Dementieketen, de CVA Zorgketen en het Netwerk Palliatieve Zorg, onder de aandacht gebracht.

De instrumentenkoffer is gepresenteerd in 2008 en herzien in 2010. In 2013 is de instrumentenkoffer voor de tweede maal herzien. De instrumentenkoffer is kosteloos op te vragen via info@transmuralezorg.nl.

Van de documenten die in de gedrukte versie van de instrumentenkoffer in het kort worden weergegeven, vindt u hier de volledige versie. De documenten openen door er op te klikken.

Beleidsdocumenten: samenspel mantelzorger, professional en familie
Toolkit - Lespakket Mantelzorg - Werkmethodieken, boeken, enz.
  Deel 1 & Deel 2
 Toolkit: Een sterke band - Vilans - Mantelzorg- en familiebetrokkenheid 
Samenspel met Mantelzorg - Actiz - Handreiking voor het vormen van visie / beleid
De Zorg gaat door! Handleiding voor verpleeghuizen en verzorgingshuizen 
De Zorg gaat door! ‘Gedeelde Zorg: een ideeënboek’ - Handreiking voor samenspel zorgverleners en familieleden
De Zorg gaat door! Leerzame ontmoetingen - Lesbrief voor (leerling)helpenden en verzorgenden over samenwerking met mantelzorgers
Partners in Zorg. Draaiboek ter verbetering van de communicatie tussen familieleden en verzorgenden - Draaiboek voor managers / teamleiders / zorgcoördinatoren
Blik op: Informele zorg verlicht (handvaten en voorbeelden)
Partners in de gezondheidszorg: visies van mantelzorgers op gedeelde zorgverantwoordelijkheid tussen overheden, cliënten, mantelzorgers en zorgverzekeraars
Geven en ontvangen: een relationele benadering in de palliatieve zorg
Over kracht en kwetbaarheid van jonge mantelzorgers
Leermateriaal 'Gastvrij in de Zorg' - Praktische handvatten

Organisaties Mantelzorg
PEP Den Haag - Kennis-en expertisecentrum  
Movisie - Landelijk kennisinstituut en adviesbureau welzijn / participatie
Vilans - Kenniscentrum voor langdurende zorg 
Expertisecentrum Mantelzorg - Landelijk kenniscentrum mantelzorg  
Mezzo - Organisatie voor informatie, advies en praktische steun

Praktische Tools
Test overbelasting mantelzorger
Persbericht: Dagboek van de Mantelzorger
 • MantelScan - Om een (mantel)zorgnetwerk in kaart te brengen 
Afsprakenformulier mantelzorgers intramuraal – Florence Dekkersduin
Afsprakenformulier mantelzorgers extramuraal – Florence Dekkersduin
Vragenlijst voor contactpersonen en mantelzorgers – Saffier De Residentie Groep
Vragenlijst voor zorgcoördinatoren - Saffier De Residentie Groep
App Alzheimer Nederland:  Alzheimer Assistent
App voor mantelzorgers: Caren - Met agenda om taken en zorg te organiseren
POM-methodiek - Om mantelzorgers op te sporen en te ondersteuning  
SOFA-model - Voor samenspel tussen cliënt, mantelzorger en hulpverlener  
CSI-model - Om overbelasting door mantelzorgers te meten 
• Regionale richtlijn Zorg voor naasten – Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden 
• Zorgmodule Zelfmanagement - Om zelfmanagement te versterken door te beschrijven hoe dit binnen de zorgverlening ondersteund kan worden. 

Respijtzorg
www.respijtwijzer.nl - Landelijke website met informatie over respijtzorg 
www.respijtwijzerdenhaag.nl - Website met respijtzorgmogelijkheden in Den Haag 
Behoeftepeiling respijtzorg - Onderzoek ondersteuningsbehoefte mantelzorgers 
Begripsbepaling Respijtzorg 

Multiculturele Samenleving
Allochtonen versus autochtonen - Ondersteuning allochtone mantelzorgers 
Op zoek naar Weerkaatst plezier - Samenwerking mantelzorgers, vrijwilligers, professionals en cliënten in een multiculturele samenleving

Mantelzorg in de Huisartsenpraktijk
Toolkit Mantelzorg voor de huisartsenpraktijk - Handvatten voor ondersteuning mantelzorgers
Preventieve zorg voor mantelzorgers in de huisartspraktijk - Luisterend oor bieden en overtuigen
Praktijkkaart Mantelzorg - Tips en handvatten op A5-formaat

Beleidsdocumenten: samenspel professional en vrijwilliger
Toolkit 'Zorg beter met vrijwilligers'
• 
Kantelen naar informele zorg - Samenspel tussen formele en informele zorg. 
Stevig fundament als basis - Vilans - Handreiking voor de organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk
Juridische aspecten van informele zorg
Handboek vrijwilliger inzet voor medewerkers
 Handreiking Lokaal samenwerken vrijwilligersorganisaties in zorg en welzijn

Ontspoorde mantelzorg
• Ontspoorde mantelzorg - Factsheet met informatie en tips voor signalering
• Stappenplan Handelen bij ontspoorde mantelzorg

Overige informatie
• Ontmoetingscentrum Dementie - Voor mensen met geheugenproblemen én hun mantelzorger (verzorger) in de wijk
• Spel 'Geven en ontvangen' - Op zoek naar evenwicht in relaties
• Mantelzorgspel eerstelijns zorg - Spel om professionals bewust te maken van de noodzaak tot een goed samenspel met mantelzorgers 
• Impulspakket samenspel met de mantelzorger - Handreikingen om het samenspel met mantelzorgers te verbeteren
 Tien tips voor mantelzorgers - Tips 
voor én door mantelzorgers

Praktijk ervaringen
 
Artikel 1: Familienet verhoogt betrokkenheid bij zorg
• Artikel 2: HagaZiekenhuis informeert familie via speciale website