Zorgvrager doet mee

De aanleiding voor dit project is het project Veilig oversteken (transmurale patiëntveiligheid, 2010). De uitkomst daarvan was dat het wenselijk is als een patiënt meekijkt en meedenkt bij een overstap van de ene zorgverlener/instelling naar de andere. Daarom is dit project gestart waarin een zorgvrager toegang krijgt tot zijn medisch dossier en zo betrokken wordt in de overdracht.

De bedoeling van dit project is empowerment van de zorgvrager. We onderzoeken of iemand werkelijk gebruik maakt van de mogelijkheid om mee te kijken in zijn dossier via een portal en die kennis inzet bij een overdracht. Onderneemt iemand actie als hij denkt dat er iets niet goed gaat? Hierbij gaat het dus om het gedrag van een patiënt. Daarnaast onderzoekt het project aan welke eisen de communicatie via een portal moet voldoen om succesvol te kunnen zijn. Dit project wordt ontwikkeld in het kader van Elektronische gegevensuitwisseling.

In september 2014 is dit project afgerond. Er is een onderzoek uitgevoerd naar de effecten op de medicatieoverdracht als de patiënten hun medicatieoverzicht digitaal kunnen inzien. De conclusie hiervan was dat de patiënten die inderdaad via het Patiëntenportaal kijken naar hun dossier en hierover communiceren met hun apotheker, meer zelfvertrouwen hebben en de relatie met de apotheker verbeterd. Ook is het zo dat bij deze patiënten geen fouten zitten in hun dossier, maar de omvang van de patiëntengroep was te klein om te kunnen zeggen dat dit door het inkijken komt. Ook was het zo dat de patiënten die over hun medicatieoverzicht communiceerden met e-mail precies begrepen wat de bedoeling was; leeftijd of sociaal economische status was hierop niet van invloed. Het werven en registreren van de deelnemende patiënten kostte de apothekers veel tijd, maar leverde hen ook wel weer een goed overzicht op de dossiers.
Er is tevens een onderzoek uitgevoerd naar de overdracht van patiënten uit het ziekenhuis naar huis: als zij digitaal hun overdracht kunnen meelezen, doen ze dit dan en wat vinden ze ervan? Voor dit onderzoek is ervaring opgedaan met het bouwen van een Patiëntenportaal in POINT. Helaas zijn er te weinig gegevens binnengekomen om over de vragen uitspraken te doen. Conclusie is dat de techniek makkelijker moet en dat het bewustzijn van de zorgverleners over de rol van de patiënt bij de overdracht nog niet deze focus heeft. De resultaten worden meegenomen in de doorontwikkeling.
Inmiddels wordt er nog meer onderzoek gedaan naar dit onderwerp bij het project eGPO. Voor meer informatie klik hier 

Contactpersoon: Rolien de Jong MSc


"Wordt de zorg veiliger als de zorgvrager meekijkt en meedoet?"