Transferpunten

De Transferpunten in de regio werken met elkaar samen om de transferketen voor patiënten, die uit het ziekenhuis ontslagen worden en nog zorg nodig hebben, zo optimaal mogelijk te organiseren. De coördinatiegroep transferpunten, waarin de leidinggevenden uit de deelnemende instellingen zitting hebben, borgen de afspraken en sturen de doorontwikkeling aan. Dit geldt ook voor het door het netwerk met Techxx ontwikkelde informatiesysteem, waardoor de keten ondersteund wordt: Punt voor Overdracht, Informatie en Naslag Transfers (POINT). Vanuit de behoefte om ook de overdracht bij opname in een ziekenhuis vanuit de VVT te organiseren heeft Techxx een POINT versie ontwikkeld waarmee dit proces wordt ondersteund. Hiermee wordt de samenwerking bij opname en ontslag tussen de 1e en 2e lijn versterkt en een bijdrage geleverd aan de continuïteit van zorg voor de patiënt. Het jaarlijks praktijkoverleg voor het transfernetwerk 2015 stond in het teken van de veranderingen van de wet- en regelgeving, de gevolgen voor het transferproces en het elkaar ontmoeten op inhoud.

Resultaten

  • Afspraken tussen zorginstellingen over het transferproces
  • Monitoring aan de hand van prestatie-indicatoren en verdere verbetering
  • De ontwikkeling van het informatiesysteem POINT wordt aangestuurd door de Stichting Transmurale Zorg Haaglanden e.o. in de Coördinatiegroep Transferpunten waarin de leidinggevenden van de transferpunten ziekenhuizen en vertegenwoordigers vanuit de VVT zitting hebben. Details worden uitgewerkt in de expertgroep.

 

Beschikbaarheid ELV-laag bedden

Inzicht in beschikbare ELV-laag bedden: https://vindvrijeplaatsen.verzorgdeoverdracht.nl/

 


Contactpersoon: Heleen van Milligen