RSO Haaglanden

In juni 2009 is de Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden BV (RSO Haaglanden) opgericht. Doel is het organiseren van het regionaal elektronische berichtenverkeer in de zorg.

RSO heeft de volgende overeenkomsten voor het leveren van diensten:

  • E-verwijzen: De Zorgdienst e-Verwijzen ondersteunt het verwijsproces en de aanvragen voor diagnostiek door huisartsen naar medisch specialisten en de bijbehorende communicatie. ZorgDomein wordt gebruikt voor de verwijzing door huisartsen naar MCH-Bronovo, HagaZiekenhuis en de Parnassia Groep. Ongeveer 80% van de huisartsen in de Haagse regio is aangesloten op ZorgDomein. Dit leidt tot ongeveer 200.000 verwijzingen per jaar.
    Voor vragen of ondersteuning kunt u contact opnemen met de Servicedesk van ZorgDomein via telefoon 020 4715282 of mail servicedesk@zorgdomein.nl

  • E-transfer: POINT (Techxx) staat voor Punt voor Overdracht, Informatie en Naslag Transfers. POINT is een webtoepassing waarbij door alle aangesloten Zorgaanbieders op dezelfde wijze gewerkt, geregistreerd en gecommuniceerd wordt, wanneer een patiënt/cliënt overgeplaatst wordt naar een andere Zorgaanbieder. Het betreft hier alle transfers van MCH-Bronovo, HagaZiekenhuis,  Sophia Revalidatie en de Parnassia Groep naar instellingen voor Verzorging, Verpleging en Thuiszorg. Ongeveer 95% van de VVT instellingen in de regio is aangesloten op POINT. Zij ontvangen ongeveer 15.000 dossiers per jaar uit de ziekenhuizen.
    Voor vragen of ondersteuning kunt u contact opnemen met de Servicedesk van Techxx via telefoon 023 5574400 of mail servicedesk@rsohaaglanden.nl

  • Edifact en Zorgmail: E.Novation (voor zorginstellingen, apothekers en huisartsen). In de regio Haaglanden wordt door de regionale zorgverleners gebruik gemaakt van ZorgMail voor het elektronisch uitwisselen van berichten. De dienstverlening van RSO Haaglanden heeft voornamelijk betrekking op de verzending van  EDIFACT- en ZorgMail berichten door de ziekenhuizen en Parnassia naar huisartsen. 

Ten behoeve van deze diensten voert RSO het contractmanagement, monitort de SLA, organiseert de regionale gebruikersgroepen en brengt de resultaten daarvan in in het overleg met de leverancier, zodat de dienst zo goed mogelijk aan blijft sluiten bij de vraag van de gebruiker.

Per zorgdienst wordt een jaarplan opgesteld waarin de doelstellingen wat betreft gebruik en ontwikkeling worden beschreven. Dit plan wordt door RSO met de leverancier kortgesloten.

In het jaarverslag 2015 van de Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. vindt u ook een verslag van de activiteiten van de RSO Haaglanden in 2015.

Voor Zorg en ICT Platform en Projectcoördinatie verwijzen wij u naar de activiteit Zorg en ICT.

Contactpersoon: 
Caroline Harteveld