Terugblik 2019 en vooruitblik 2020

Het begin van het jaar 2019 stond in teken van het afronden van het meerjarenplan. Daarna is een vliegende start gemaakt om de bestaande regionale knelpunten zo goed mogelijk hoofd te bieden. Een van de aanjagers hierin was het vektisrapport “Zorggebruik van mensen met dementie in beeld” waarin zichtbaar werd dat een knelpunt als wachtlijsten voor casemanagement dementie door de hele keten knelpunten veroorzaakt zoals veel SEH-bezoeken, veel ELV-gebruik, hoog aantal uren wijkverpleging en casemanagement bij start casemanagement.

Alle peilen zijn daarom in 2019 gericht geweest op het terugdringen van de wachtlijst voor casemanagement dementie;

  • Start Project Netwerksamenwerking rond diagnose dementie
  • Start Project Samen staan we sterk voor dementie
  • JZOJP voucher – regioscan dementie Haaglanden
  • Stimuleren centraal aanmeldpunt

Daarnaast zijn ook de volgende activiteiten van start gegaan in 2019:

  • Netwerk bestendigen door samenwerkingsovereenkomst Netwerk Dementie Haaglanden
  • Inrichten van Zorgpad Dementie Haaglanden
  • Start voorbereiding implementatie herziene Zorgstandaard Dementie
  • Start project Superdivers Dementievriendelijk Den Haag
  • Symposium Dementie en Culturele Diversiteit
  • Evaluatie regionale werkafspraken diagnostiek

In 2020 zullen de activiteiten vervolgd worden. Het jaar 2020 staat in teken van vroegsignalering bij dementie.

Verder zullen de voorbereidingen starten voor een regionale publiekscampagne gericht op preventie van dementie, deze campagne zal in 2021 van start gaan.

Zie ook de patiëntreis in de kennisbank, hierin worden de knelpunten in de keten zichtbaar waarop de activiteiten van het Netwerk Dementie Haaglanden gebaseerd zijn.