Programma Palliatieve Zorg

Regionale uitwerking van Nationaal Programma Palliatieve Zorg
Palliatieve zorg is zorg voor mensen die niet meer kunnen genezen van een levensbedreigende ziekte. Hoe kunnen we de zorg en ondersteuning voor deze patiënten en hun naasten verbeteren? Vereniging Transmurale Zorg heeft van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de opdracht gekregen om hieraan te werken binnen de regio Haaglanden. Dat doen we met een groot netwerk aan zorg- en welzijnspartijen, verenigd in het open samenwerkingsverband Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden.

Om de palliatieve zorg in Nederland te verbeteren, werd in 2014 een Nationaal Programma Palliatieve Zorg gestart. In 2022 is dit programma opgevolgd door het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II, waarbij de Nederlandse overheid voor de periode 2022 tot 2027 €150 miljoen extra heeft uitgetrokken om de bekendheid, kwaliteit en toegankelijkheid van palliatieve zorg te verbeteren. Het doel van het programma is het bevorderen van de maatschappelijke bewustwording over palliatieve zorg en de inzet van proactieve zorg en ondersteuning voor iedereen, overal en altijd. De uitwerking van dit programma vindt plaats in de 65 regionale Netwerken Palliatieve Zorg.

Betrokken partijen
We vormen het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden met ziekenhuizen, VVT-instellingen, welzijnsinstellingen, hospices, huisartsen, apotheken, GGZ-instellingen en vrijwilligers uit Den Haag, Rijswijk, Leidschendam, Voorburg, Wassenaar en Zoetermeer.

Wenst uw organisatie deel te nemen aan het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden? Hier vindt u meer informatie over de mogelijkheden.

Samenwerking met andere netwerken
We werken samen met andere netwerken in de regio, zodat we van elkaar kunnen leren en in gezamenlijkheid kunnen werken aan een passend aanbod van zorg en ondersteuning. Er is momenteel een samenwerking met Netwerk Dementie Haaglanden en ALS-netwerk Haaglanden.

Ambitie Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden
Binnen het netwerk werken we aan de volgende zaken:

  • We zetten in op een nog betere organisatie en coördinatie van de regionale palliatieve zorg.
  • We zoeken mogelijkheden om de palliatieve zorg te verbeteren op basis van het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland.
  • We informeren stakeholders over nieuwe ontwikkelingen.
  • We signaleren knelpunten in de keten en faciliteren projecten, bijvoorbeeld rond deskundigheidsbevordering.

Initiatieven Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden
We organiseren en faciliteren de volgende initiatieven. Klik op het initiatief voor meer informatie:

Bovenregionale samenwerking
We maken onderdeel uit van het Consortium Propallia. Propallia is een samenwerkingsverband van zorg-, onderwijs- en onderzoeksinstellingen die de belangrijkste knelpunten in de palliatieve zorg in de regio Zuid-Holland Noord wil verminderen en – waar mogelijk – oplossen. Het perspectief van palliatieve patiënten en hun naasten staat daarbij centraal.

Landelijke samenwerking
Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) heeft van het ministerie van VWS de opdracht gekregen om regie te voeren over de samenwerking in de ondersteuning van de palliatieve zorg. Het doel is versnippering tegen te gaan en krachten te bundelen. De missie is de kwaliteit van de generalistische en specialistische palliatieve zorg te bevorderen, en het verankeren van palliatieve zorg in de gezondheidszorg en samenleving. PZNL geeft samen met een diversiteit van partners invulling aan de samenwerkingsprocessen door te verbinden, te versnellen, te verdiepen en te verbreden.

Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland
Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en Palliactief (Nederlandse Vereniging voor Professionele Palliatieve Zorg) hebben in 2017 het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland gepubliceerd. Dit Kwaliteitskader draagt bij aan een eenduidig, landelijk beleid waarin de wensen en zorgvragen van patiënten en hun naasten uitgangspunt vormen voor de zorg. Daarbij gaat het om wensen en vragen op fysiek, psychologisch, sociaal en spiritueel gebied. Meer informatie over het kwaliteitskader vindt u in de kennisbank.

Meer informatie Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden
Wilt u meer weten over palliatieve zorg in de regio Haaglanden? De coördinator van het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden is Sven Zeilstra. U bereikt hem via Sven.Zeilstra@transmuralezorg.nl.

Relevante nieuwsberichten

Kennisbank over programma palliatieve zorg