Programma Palliatieve Zorg

Regionale uitwerking van Nationaal Programma Palliatieve Zorg
Palliatieve zorg is zorg voor mensen die niet meer kunnen genezen van een levensbedreigende ziekte. Hoe kunnen we de zorg en ondersteuning voor deze patiënten en hun naasten verbeteren? Vereniging Transmurale Zorg heeft van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de opdracht gekregen om hieraan te werken binnen de regio Haaglanden. Dat doen we met een groot netwerk aan zorg- en welzijnspartijen, verenigd in het open samenwerkingsverband Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden.

Om de palliatieve zorg in Nederland te verbeteren, is in 2014 een Nationaal Programma Palliatieve Zorg gestart. Tot 2020 heeft de Nederlandse overheid ruim 50 miljoen euro geïnvesteerd in de palliatieve zorg. Het doel van het programma was om mensen in hun laatste levensfase en hun naasten de juiste zorg en ondersteuning te bieden. De uitwerking van dit programma vond plaats in 65 regionale Netwerken Palliatieve Zorg.

Het Nationaal Programma Palliatieve Zorg krijgt een vervolgprogramma dat loopt van 2021 tot 2026. De exacte inhoud van dit programma is momenteel nog onbekend. Wel is duidelijk dat de focus gelegd wordt op de implementatie van proactieve zorg en ondersteuning (signaleren, markeren en gespreksvoering).

Betrokken partijen
We vormen het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden met ziekenhuizen, VVT-instellingen, welzijnsinstellingen, hospices, huisartsen, GGZ-instellingen en vrijwilligers uit Den Haag, Rijswijk, Leidschendam, Voorburg, Wassenaar en Zoetermeer.

Wenst uw organisatie deel te nemen aan het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden? Hier vindt u meer informatie over de mogelijkheden.

Samenwerking met andere netwerken
We werken samen met andere netwerken in de regio, zodat we van elkaar kunnen leren en in gezamenlijkheid kunnen werken aan een passend aanbod van zorg en ondersteuning. Er is momenteel een samenwerking met Netwerk Dementie Haaglanden en ALS-netwerk Haaglanden.

Ambitie Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden
Binnen het netwerk werken we aan de volgende zaken:

  • We zetten in op een nog betere organisatie en coördinatie van de regionale palliatieve zorg.
  • We zoeken mogelijkheden om de palliatieve zorg te verbeteren op basis van het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland.
  • We informeren stakeholders over nieuwe ontwikkelingen.
  • We signaleren knelpunten in de keten en faciliteren projecten, bijvoorbeeld rond deskundigheidsbevordering.

Initiatieven Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden
We organiseren en faciliteren de volgende initiatieven. Klik op het initiatief voor meer informatie:

Bovenregionale samenwerking
Wij maken onderdeel uit van het Consortium Propallia. Propallia is een samenwerkingsverband van zorg-, onderwijs- en onderzoeksinstellingen die de belangrijkste knelpunten in de palliatieve zorg in de regio Zuid-Holland Noord wil verminderen en – waar mogelijk – oplossen. Propallia wil bovendien een netwerk zijn dat ook na 2020 – als het Nationaal Programma Palliatieve Zorg afloopt – werkt aan de verbetering van palliatieve zorg.

Landelijke samenwerking
Coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) maakt zich hard voor de best mogelijke palliatieve zorg voor iedereen. De coöperatie zet zich in voor verbinding en samenwerking tussen alle partijen die betrokken zijn bij palliatieve zorg. Lid van de coöperatie is Fibula, de landelijke organisatie van de 65 Netwerken Palliatieve Zorg. Fibula faciliteert de Netwerken Palliatieve Zorg en de Consortia bij hun doorontwikkeling. Daarnaast verzorgt zij de consultatievoorziening palliatieve zorg.

Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland
Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en Palliactief (Nederlandse Vereniging voor Professionele Palliatieve Zorg) hebben in 2017 het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland gepubliceerd. Dit Kwaliteitskader draagt bij aan een eenduidig, landelijk beleid waarin de wensen en zorgvragen van patiënten en hun naasten uitgangspunt vormen voor de zorg. Daarbij gaat het om wensen en vragen op fysiek, psychologisch, sociaal en spiritueel gebied. Meer informatie over het kwaliteitskader vindt u in de kennisbank.

Meer informatie Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden
Wilt u meer weten over palliatieve zorg in de regio Haaglanden? De netwerkcoördinator Palliatieve Zorg Haaglanden is Sven Zeilstra. U bereikt hem via sven.zeilstra@transmuralezorg.nl.

Kennisbank over programma palliatieve zorg

Relevante nieuwsberichten