Vereniging Transmurale Zorg

De toekomst van de zorg in de regio Haaglanden: hoe willen we die met elkaar vormgeven? Hoe spelen we in op ontwikkelingen in zorg en welzijn? Hoe verbeteren we de kwaliteit? Hoe helpen we als zorgprofessionals onze patiënten zo goed mogelijk, op een haalbare manier?

‘Vereniging Transmurale Zorg Den Haag en omstreken is een samenwerkingsverband van zorg- en welzijnsaanbieders in de regio Haaglanden. De doelstelling is het bevorderen van de samenhang in de zorg in de Haagse regio.’

Vereniging Transmurale Zorg werkt daar dagelijks aan: als objectieve facilitator, verbinder en aanjager. In 2018 hebben we onze visie en missie aangescherpt. De programma’s, projecten en initiatieven – waarover u op deze website leest – vloeien daar direct uit voort. Daarnaast hebben we in 2022 de transitie gemaakt van stichting naar vereniging, om het nog makkelijker te maken voor organisaties om lid te worden en samen efficiënter te werk te gaan voor zorg verbeterende projecten.

Visie

Vereniging Transmurale Zorg is een ondersteuningsorganisatie voor zorgaanbieders in de regio Haaglanden. We stimuleren efficiënte steun- en zorgnetwerken in de regio: we werken aan zorg zonder merkbare schotten, zo dicht mogelijk bij de woonomgeving van de patiënt, afgestemd op de behoefte van patiënt en mantelzorger, waarbij de patiënt zoveel mogelijk de regie heeft.

Missie

Op objectieve wijze – los van belangen van stakeholders – jagen we samenhang aan, inspireren we en faciliteren we. In preventie, welzijn en zorg. En zodanig dat toegevoegde waarde ontstaat voor kwetsbare bewoners/patiënten en hun mantelzorgers in het netwerk van zorg en welzijn.

Onze toegevoegde waarde

Vereniging Transmurale Zorg voegt – in nauwe samenwerking met zorg- en welzijnsorganisaties – waarde toe door een structurele impuls te geven aan de verbetering, vernieuwing en doelmatigheid van de zorg in de regio Haaglanden:

  • We bevorderen dat de patiënt op het juiste moment, op de juiste plek, de juiste zorg krijgt.
  • We zetten in op kortere wachttijden bij op- en afschaling. We bevorderen dat de patiënt zo snel mogelijk, op de juiste plek verder geholpen wordt.
  • We bevorderen efficiënte en effectieve overdracht tussen zorgverlenende partijen, zodat minder medische en medicatiefouten voorkomen.
  • We versterken het gevoel van regie bij de patiënt. We zetten in op heldere informatie voor de patiënt en mantelzorger, zodat – ook bij overdracht – snel goede keuzes gemaakt kunnen worden.
  • We stimuleren de organisatie van zorg zo dicht mogelijk bij de woonomgeving van de patiënt. Zodat we opschaling en heropname in de keten waar mogelijk kunnen voorkomen.

Onze unique selling points

Vereniging Transmurale Zorg werkt vanuit de volgende vier USP’s:

  1. Alle ketenpartners – die noodzakelijk zijn voor afstemming – zijn vertegenwoordigd.
  2. We werken verbindend.
  3. We werken onafhankelijk.
  4. We richting ons op het verbeteren van samenwerking op het creëren van eenheid en op innovatie.

Wij hebben de ANBI-status. Hier opent u het Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen.

Ons bestuur bestaat uit  de volgende personen:

Naam Organisatie
Dhr. Richard Prins, bestuurslid en voorzitter Parnassia
Mw. Marlijn Lenselink, bestuurslid en penningmeester Xtra
Mw. Patricia Huijbregts, bestuurslid WZH
Mw. Nathalie van Laar, bestuurslid Haaglanden Medisch Centrum
Dhr. Stijn Strous, bestuurslid Hadoks

Klik hier voor Huishoudelijk Reglement Vereniging Transmurale Zorg Den Haag en omstreken
Klik hier voor Statuten Vereniging Transmurale Zorg Den Haag en omstreken

ABN-AMRO, rekeningnr. 056.71.66.392
BIC         : ABNANLA2
IBAN       : NL30ABNA0567166392
KvK-nr.   : 27181005
BTW-nr. : geen (vereniging)

Medewerkers

Wij zijn een samenwerkingsverband van de volgende participanten