RSO Haaglanden

Goede overdracht en samenwerking tussen zorgpartijen zijn sleutels tot nog betere zorg voor de patiënt. Digitale tools spelen een belangrijke rol in deze interactieve processen. Hoe zorgen we dat de tools goed beheerd worden? Daarvoor is in 2009 RSO Haaglanden opgericht. RSO verzorgt het beheer van digitale overdrachttools die zorg- en welzijnsorganisaties in de regio gebruiken.

Beheer RSO: POINT en EDIFACT/ZorgMail

Vanaf 2018 voert RSO het beheer voor twee tools: POINT en EDIFACT/ZorgMail. Het beheer van deze tools omvat de volgende aandachtsgebieden: onderhoud, benodigde wijzigingen, service level beheer, klantrelatie, incidenten en problemen, financiën en rapportage.

POINT

POINT is een e-transfertool en staat voor Punt voor Overdracht, Informatie en Naslag Transfers. Zorgaanbieders in regio Haaglanden wisselen – als een patiënt overstapt naar een andere zorgpartij – via POINT het dossier uit. POINT ondersteunt op dit moment alle transfers van Haaglanden Medisch Centrum, HagaZiekenhuis, Lange Land Ziekenhuis, Sophia Revalidatie en Parnassia Groep naar VVT-instellingen. Ongeveer 95% van de VVT-instellingen in de regio gebruikt POINT. De instellingen ontvangen jaarlijks ongeveer 10.000 dossiers vanuit de ziekenhuizen.

ZorgMail en EDIFACT

ZorgMail is een tool voor veilig, elektronisch ongestructureerd berichtenverkeer tussen zorgaanbieders. Met ZorgMail hebben bijvoorbeeld huisartsen en apothekers direct toegang tot het uitgebreide netwerk van zorgverleners. Via deze tool communiceren ze veilig en betrouwbaar met ketenpartners. Bij EDIFACT gaat het om gestructureerd berichtenverkeer. De dienstverlening van RSO focust op dit moment op de verzending van EDIFACT- en Zorgmailberichten door de ziekenhuizen en Parnassia.

Om de digitale tools goed te kunnen beheren werken Stichting Transmurale Zorg en RSO aan twee zaken: signaleren en verbeteren en contractmanagement.

Signaleren en verbeteren

Binnen de Transfer Kennisgroep van Stichting Transmurale Zorg is een zogenoemde gebruikersgroep POINT actief. De gebruikersgroep bespreekt wensen en belemmeringen wat betreft het werken met POINT. Signalen worden doorgespeeld aan RSO en vice versa.

Stichting Transmurale Zorg inventariseert voortdurend behoeften en kansen voor nieuwe overdrachtstools. Andersom is RSO steeds alert op nieuwe ontwikkelingen op het gebied van digitale tools en applicaties en informeert/adviseert Stichting Transmurale Zorg hierover. De verbetering van bestaande tools of de implementatie van nieuwe tools gebeurt altijd in nauwe samenwerking tussen Stichting Transmurale Zorg, RSO en ICT-hoofden van verschillende instellingen.

Contractmanagement

RSO sluit – namens betrokken zorgpartijen – contracten af voor bestaande en nieuwe tools. Zo komen we tot een goed product voor een nette prijs. Een contract komt uiteraard altijd tot stand in zeer nauwe samenspraak met (de ICT-hoofden van) de betrokken zorgpartijen. Onder het contract tussen RSO en de leverancier hangen de contracten voor de betrokken zorgpartijen. Hierin staat transparant:

  • De totale inkoopprijs van het product.
  • Het bedrag dat de eindgebruiker betaalt.
  • De diensten die RSO levert voor het beheer van de tool.
  • De administratieve handelingen die RSO verricht.
  • Dat de eindgebruiker verantwoordelijk is voor de privacy en de veiligheid van informatie.