Zorg en ICT

ICT vormt een belangrijk onderdeel van ketensamenwerking. Hoe kunnen we techniek inzetten om zorgpartijen beter te laten samenwerken? In het project Zorg en ICT onderzoeken we de mogelijkheden en komen we tot afspraken.

Welke problematiek ligt aan project Zorg en ICT ten grondslag?
We zien in de zorg een versnipperd ICT-landschap: zorginstellingen werken bijvoorbeeld met verschillende applicaties. Dat bemoeilijkt informatie-uitwisseling en samenwerking. Ook de patiënt moet uit verschillende bronnen zijn informatie halen en kan zo moeilijk regie voeren op de eigen gezondheid.

Welke verbeteringen creëren we met Zorg en ICT?
De uitdaging is: ICT vóór ons laten werken. Zodat informatiedeling eenvoudiger wordt en we efficiënter en doelmatiger samenwerken. Vanzelfsprekend met oog voor wet- en regelgeving rond gegevensuitwisseling en met oog voor de veiligheid van informatie. Project Zorg en ICT focust op een aantal deelprojecten:

Landelijk Schakelpunt (LSP)
Met deelproject Landelijk Schakelpunt (LSP) implementeren we in de regio Haaglanden een landelijk platform waarmee huisartsen en apothekers medicatie-informatie kunnen delen met andere zorgaanbieders.

Project Regionale migratie naar ZorgDomein
Bij de overdracht van patienten uit het ziekenhuis naar VV&T instellingen wordt ook medische informatie gedeeld tussen de zorginstellingen. Deze overdracht van medische informatie borgt een goede start van de behandeling in de VV&T instellingen en voorkomt dubbele vragen en diagnostiek.

Zowel ziekenhuizen als VV&T instellingen in de regio Haaglanden hebben aangegeven de applicatie ZorgDomein te willen gebruiken voor deze overdracht van informatie. Om dit regionale gebruik van ZorgDomein in de regio te borgen, is er een project gestart waarin deze migratie wordt gerealiseerd.

Het project regionale migratie naar ZorgDomein heeft een aantal doelstellingen:

 • Technisch en functionele implementatie van de applicatie ZorgDomein bij ziekenhuizen en VV&T instellingen in de regio Haaglanden;
 • Afgestemde transmurale werkafspraken tussen partijen om de overdracht van medische informatie zo efficiënt mogelijk in te richten;
 • Ingericht beheerproces in de regio om het gebruik van de applicatie en de overdracht van de informatie zo goed mogelijk te faciliteren.

Wilt u meer informatie over dit project? Neem dan contact op met Florian Visser

Regionaal project RSO 2.0
In de regio bestaat de behoefte aan een coördinerend ICT orgaan dat de uitwisseling van medische informatie tussen zorginstellingen en patiënten organiseert en faciliteert. Hiertoe wordt op dit moment een inventarisatie uitgevoerd met een tweetal doelen:

 1. Het bepalen van beleidskaders en standaarden die het uitgangspunt zijn bij implementatie van systemen voor gegevensuitwisseling. Het gaat hier om keuzes en principes die voor de regio Haaglanden leidend gaan worden bij de uitwisseling van medische gegevens. Denk in dit geval aan een keuze voor een bepaalde technische of inhoudelijke standaard, of het uitgangspunt dat voor informatiebeveiliging er gebruik wordt gemaakt van een framework dat beschikbaar is van 1 van de koepels, of het principe dat het afsprakenstelsel van Twiin leidend wordt voor regionale implementaties, etc etc. De werkgroep doet voorstellen om deze kaders en standaarden als algemeen geldend te verklaren voor de partners die mee willen doen.
 2. Het bepalen en uitwerken van het zorgproces met de grootste knelpunten voor de gegevensuitwisseling binnen de volgende 5 doelstellingen:
  a. Interactie tussen eerstelijnsinstellingen en ziekenhuizen en GGD.
  b. Interactie tussen eerstelijnsinstellingen en VVT.
  c. Interactie tussen ziekenhuizen en VVT.
  d. De verloskundige keten.
  e. Medicatieproces 9.X.

De zorgprocessen worden beschreven in termen van een ist en een soll situatie.

De huidige status is dat de werkgroepen worden opgestart. Een concreet resultaat wordt halverwege dit jaar verwacht.

Wilt u meer informatie over dit project? Neem dan contact op met Florian Visser.

Relevante nieuwsberichten