Zorginstellingen in regio Haaglanden gaan gebruik maken van ZorgDomein

Zorginstellingen in de regio Haaglanden bundelen krachten om de registratielast voor nazorg van patiënten terug te dringen!

Snellere en gestructureerde informatieoverdracht moet leiden tot betere zorg

Om goede zorg aan de patiënt te kunnen leveren en de kwaliteit van overdracht te verbeteren hebben alle ziekenhuizen en VVT-instellingen (Verpleeg-en Verzorgingshuizen en Thuiszorginstellingen) in de regio Haaglanden een unieke stap in de samenwerking gezet. De gehele regio gaat, voor de nazorg van patiënten die ontslagen zijn uit het ziekenhuis, gebruik maken van het transfersysteem van ZorgDomein. De verwachting is dat dit dubbele dossiervoering voorkomt, de registratielast gaat verminderen en zal leiden tot betere zorg richting de patiënt.

Goede gegevensuitwisseling draagt bij aan de juiste zorg op de juiste plek. Tot dusver hanteerden ziekenhuizen en VVT-instellingen verschillende transfersystemen waardoor er in de praktijk allerlei gegevens handmatig werden overgetypt. Dit maakte het tijdrovend en foutgevoelig. Karen Raateland, zorgmanager patiëntenlogistiek van het Haaglanden Medisch Centrum, is enthousiast over de efficiencyslag die gemaakt wordt met de keuze voor ZorgDomein. “We zien dat de (transfer) verpleegkundigen minder tijd kwijt zijn met de aanvragen doordat ze in één systeem werken. Daarnaast zien we een flinke afname in het telefoonverkeer vanuit de verpleegafdelingen omdat het transferproces nu voor iedereen binnen het ziekenhuis inzichtelijk is.” Jet Bavelaar, unithoofd bureau opname van het HagaZiekenhuis stipt de samenwerking aan. “De crux van de implementatie van ZorgDomein zat in het op één lijn krijgen van alle partijen. Dat is in de regio altijd een uitdaging, maar het is in dit project goed gelukt.”

Klaas Smilde, bestuurder van Respect is trots op de regio. “Het laat zien dat, ook al is de regio van nature versnipperd, we gezamenlijk denken vanuit het belang van de patiënt. De patiënt is erbij gebaat, dat de gehele keten zodanig is ingericht dat relevante gegevens snel, correct en volledig worden gedeeld. Door te kiezen voor een eenduidig systeem van gegevensuitwisseling verbeteren we de kwaliteit van zorg. Hiermee laten we als regio zien dat we intenties om kunnen zetten in daden.” De besluitvorming om als regio voor één gezamenlijk transfersysteem te kiezen is het voorbeeld van samenwerking om de administratie lastendruk te beperken. Binnen dit samenwerkingsverband, waarin alle zorgsectoren van de regio zijn vertegenwoordigd, hebben partijen allen een bijdrage geleverd om tot deze succesvolle prestatie te komen.

In de voorbereiding op het kiezen van één transfersysteem is veel aandacht geschonken aan het werkproces en de transmurale werkafspraken. Hierbij stond de uitwisseling binnen de driehoek ziekenhuis, VVT en huisarts centraal. Op basis hiervan zijn de samenwerkende partijen tot een standaard set van informatie gekomen. Dit heeft ertoe geleid dat veel standaard informatie zoals de woonsituatie, gezinssamenstelling, lengte, gewicht en BMI van de patiënt automatisch vanuit de ziekenhuis systemen worden meegenomen in het plaatsingsverzoek. Arnold van Halteren, directeur van de Vereniging Transmurale Zorg Haaglanden is verheugd met de procesverbeteringen. “Het mooie is dat we de knelpunten in kaart brengen die de zorgverleners ervaren om deze vervolgens aan te scherpen en te verbeteren. Dit geeft onze zorgverleners het gevoel dat we samen echt stappen maken. In dit licht bezien is de ontwikkeling naar gestandaardiseerde gegevensuitwisseling een grote noodzaak. Ik vind het mooi om te zien dat we als regio zo’n stap durven te zetten.”