Vroegsignalering dementie

Dementie is soms lastig te herkennen. Uit onzekerheid geven veel mensen met beginnende dementie niet toe aan hun vergeetachtigheid en veranderingen in hun emoties en gedrag. Het is echter van groot belang om dementie in een zo vroeg mogelijk stadium te herkennen en te diagnosticeren. Hoe vroeger signalen van dementie herkend worden, hoe beter je de zorg kunt laten aansluiten. In de praktijk worden de signalen van dementie helaas nog niet op tijd herkend. Professionals zijn terughoudend bij het stellen van de diagnose dementie. Daarnaast wordt er nog veel gebruik gemaakt van 2e lijns diagnostiek waar 1e lijns diagnostiek mogelijk is. Hierdoor ervaren mensen met dementie langdurig klachten zonder dat zij duidelijkheid krijgen over de oorzaak en adequate hulp. Meer duidelijkheid over wat er aan de hand is en welke ondersteuning mogelijk is, is voor beide partijen prettiger.

Campagne vroegsignalering
Het Netwerk Dementie Haaglanden is in 2020 een campagne gestart om vroegsignalering van mensen met dementie in de regio Haaglanden te verbeteren. Deze campagne richt zich op zowel signalering van “klassieke” dementie als ook signalering van dementie bij mensen met een verstandelijke beperking, mensen met een migratie achtergrond en jonge mensen met dementie.

De algemene strategie voor het verbeteren van vroegsignalering omvat het volgende:

 1. Vrijwilligers en professionals in het sociale domein worden getraind in het omgaan met dementie (training Goed omgaan met dementie- Samen Dementievriendelijk)
 2. Vrijwilligers en professionals in het sociale domein worden getraind in het herkennen van signalen van dementie (signaleringstraining en signaleringskaartjes

Daarnaast wordt er onderzocht of het mogelijk is om een AVG-proof methode te ontwikkelen voor het melden en adequaat adresseren van signalen vanuit het sociaal domein. Hierbij wordt gestreefd naar toeleiding richting de huisarts en indien deze drempel te hoog wordt ervaren in begeleiding vanuit vrijwilligers en professionals totdat de persoon met dementie wel wenst te starten met diagnostiek of er dermate escalatie in de situatie ontstaat dat de zorg en ondersteuning niet langer toereikend is en er specialistische dementiezorg noodzakelijk is (casemanagement dementie).

Eerste resultaten
De trainingen en zakkaartjes zullen worden aangeboden aan de volgende vrijwilligers en professionals uit het sociale domein:

 • Haags Ontmoeten medewerkers
 • Helpenden en verzorgenden
 • Huishoudelijke ondersteuning
 • Ouderenconsulenten
 • Vrijwilligers informatief huisbezoek
 • Handhavers
 • Medewerkers van welzijnsorganisaties
 • Servicepunten XL
 • Sleutelfiguren migrantenouderen
 • Sleutelfiguren mensen met een verstandelijke beperking
 • Sleutelfiguren jonge mensen met dementie

Per doelgroep is er geïnventariseerd in hoeverre zij behoefte hebben aan de training van Samen Dementievriendelijk, een signaleringstraining en/of signaleringskaartjes. Aan de hand van deze inventarisatie zijn er voor meerdere doelgroepen zakkaartjes bij Alzheimer Nederland besteld. Daarnaast zijn een aantal doelgroepen gestart met de training van Samen Dementievriendelijk.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mandy Los.  Meer informatie over het signaleren van dementie (tools) en de contouren voor de toekomst is te vinden in de bijlage.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl