Advies Denktank Netwerken Palliatieve Zorg

De huidige subsidieregeling voor de netwerken palliatieve zorg loopt na 2020 af. De Denktank Netwerken Palliatieve Zorg is daarom door Stichting Fibula gevraagd om een advies te formuleren met betrekking tot de toekomstvisie en de financiering van de netwerken. Op donderdag 17 januari 2019 heeft de voorzitter van het Denktank het advies overhandigd aan het bestuur van Stichting Fibula.

Het advies is gebaseerd op best practices, modellen van netwerkzorg en consultatierondes met belanghebbenden uit het veld. Daarbij is het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg (2017) als uitgangspunt genomen en heeft de Denktank bij de start een aantal uitgangspunten geformuleerd:

  1. Netwerken palliatieve zorg zijn noodzakelijk voor samenwerking, kennisdeling en deskundigheidsbevordering;
  2. Leren van goede voorbeelden;
  3. Innovaties stimuleren.

Onderstaand figuur laat de relatie zien tussen het primaire zorgproces, het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg en de netwerken palliatieve zorg. Centraal staat het primaire zorgproces dat plaatsvindt tussen de patiënt en zijn of haar naasten (gele cirkel) en de primaire zorgverleners (oranje cirkel). Het primaire zorgproces wordt verleend door formele en informele zorgverleners conform het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg (blauwe cirkel), waarin is vastgelegd wat goede palliatieve zorg is. De 65 netwerken Palliatieve Zorg (rode cirkel) bevorderen de coördinatie en samenwerking tussen diverse zorgaanbieders in een regio en ondersteunen zorgverleners. Een netwerk heeft als doel de organisatie, kwaliteit en toegankelijkheid van palliatieve zorg te verbeteren. Financiering, onderwijs en onderzoek zijn randvoorwaarden die palliatieve zorg op bovenregionaal of landelijk faciliteren (grijze cirkel).

Het volledige advies van de Denktank Netwerken Palliatieve Zorg is hier terug te vinden.

De Denktank Netwerken Palliatieve Zorg is opgericht met behulp van financiering vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).