Blik op de Toekomst: Samenwerken aan een Vitaal Ouder Worden

Samen slimmer met inwoners

In de afgelopen maanden hebben inwoners en professionals uit de zorg en welzijn samen gereflecteerd op het thema ‘hoe worden we samen prettig ouder?’ Gezamenlijk hebben we innovatieve benaderingen bedacht om de kracht van mensen te versterken en een zorgkloof te voorkomen.

Drie denkstappen

Dit proces is gestructureerd in drie stappen: Eerst hebben we onze focus gericht op de essentiële vraag: ‘Over welke mensen hebben we het?’ Vervolgens zijn we dieper ingegaan op de concrete vragen die voortkomen uit het dagelijks leven van deze mensen. In de derde denkstap hebben we onszelf de cruciale vraag gesteld: ‘Wat staat ons samen te doen?’ Deze gezamenlijke denkstappen hebben geresulteerd in de vorming van een gedeelde agenda, waarbij de focus werd bepaald door een combinatie van urgentie en passie, als drijvende krachten voor veranderingsvermogen.

Opvallend was de gewenste omslag van denken in termen van ziekte en ouderdom als verlies naar het streven naar vitaliteit, voorbereiding op de volgende levensfase, en het versterken van de kracht van mensen.

Uitkomst

Als uitkomst van de dialoog met inwoners zijn concrete actiepunten naar voren gekomen. Inwoners benoemden de noodzaak dat informatie over ouder worden vindbaar en toegankelijk moet zijn. Daarnaast werd besproken dat bestaande locaties (publiek en privaat) anders kunnen worden ingericht voor ontmoeting; fysiek contact is een aspect dat inwoners als belangrijk ervaren. Tijdens de gesprekken werd tevens de diversiteit aan mensen en wijken erkend, waarbij de consensus was dat effectieve oplossingen per wijk kunnen verschillen. De gedeelde visie was om niet te streven naar één alomvattende oplossing, maar juist naar maatwerk dat aansluit bij de diversiteit die de regio Den Haag kenmerkt.

Ongemakkelijke waarheid

Bovendien is uit de gesprekken gebleken dat er behoefte is aan een duidelijkere communicatie over het belang van voorbereiding op ouder worden, vergelijkbaar met de nadruk die wordt gelegd op het krijgen van kinderen. Deze kritische noot zal worden meegenomen in de verdere ontwikkeling van de werkagenda.

Vervolg

Om deze inzichten om te zetten in concrete acties, wordt de komende weken de laatste hand gelegd aan een gedetailleerde werkagenda. Hierbij worden de verkregen inzichten en de benoemde acties uit de gezamenlijke dialogen als leidraad genomen. In januari wordt bepaald op welke manier deze acties het best kunnen worden uitgevoerd, met als uiteindelijk doel het verbeteren van de levenskwaliteit van inwoners op een wijze die aansluit bij hun diverse behoeften en de karakteristieken van de verschillende wijken in de regio Den Haag.

We kijken uit naar de voortzetting van dit waardevolle traject en de gezamenlijke inspanningen om de levenskwaliteit te verhogen.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl