Handreiking financiering palliatieve zorg 2021

Onlangs is de Handreiking financiering palliatieve zorg 2021 verschenen. Aan de hand van een casus beschrijft deze handreiking de financiering van palliatieve zorg in de meest gebruikelijke zorgsettingen: ziekenhuis, thuis, hospice en verpleeghuis & palliatieve terminale unit. Deze handreiking helpt de zorgprofessional door de structuur en regelgeving rondom financiering van de palliatieve zorg voor 2021 op een rij te zetten en deze te koppelen aan mogelijkheden voor declaratie.

Bekostiging 2021

Voor 2021 zet de NZa in op rust in de regelgeving. Daarom zijn in deze handreiking geen grote nieuwe wijzigingen per 2021 te vinden. Wanneer later in het jaar alsnog wijzigingen doorgevoerd worden, wordt in het najaar van 2020 een tweede versie gepubliceerd.

Doorontwikkeling

In de eerste helft van 2020 is een enquête gehouden onder de werk- en een klankbordgroep Handreiking 2018. Het merendeel van de respondenten gaf aan de handreiking te gebruiken en dat de informatie aansluit bij de behoefte. Maar er werd ook aangegeven dat het een lijvig document is geworden en dat er (nog steeds) knelpunten in de financiering worden ervaren. PZNL zal daarom de volgende editie van de handreiking op een andere manier ontsluiten en, waar nodig en gewenst, partijen ondersteunen om knelpunten op te lossen.

De Handreiking financiering palliatieve zorg 2020 komt met deze handreiking per 1 januari 2021 te vervallen.