In gesprek over ervaringen met de methodiek PaTz

De afkorting PaTz staat voor Palliatieve Thuiszorg. Het is een methodiek om de samenwerking en deskundigheid rond de palliatieve zorg in de thuissituatie te verbeteren. Sinds 2010 worden lokale PaTz-groepen opgericht, waarbij huisartsen en (wijk)verpleegkundigen uit hetzelfde werkgebied bij elkaar worden gebracht voor een inhoudelijk overleg. Tijdens het overleg worden patiënten in kaart gebracht met een levensverwachting korter dan een jaar en wordt er met elkaar nagedacht over het juiste zorgplan.

Aan een PaTz-groep neemt, naast huisartsen en (wijk)verpleegkundigen, een deskundige op het gebied van de palliatieve zorg deel. Ik spreek met Maarten Dekker, die als deskundige deelneemt aan een PaTz-groep in de regio Haaglanden.

Maarten is huisarts bij gezondheidspunt Laakkwartier en heeft de opleiding tot kaderarts palliatieve zorg gevolgd. Vanuit zijn deskundigheid is hij werkzaam bij de Helpdesk Palliatieve Zorg Haaglanden-DWO en als PaTz-consulent. Maarten weet van het bestaan van het Consortium Propallia en is sinds kort geabonneerd op de nieuwsbrief. Hij herkent verschillende projecten die vanuit het Consortium worden uitgevoerd.

In de regio Haaglanden is het aantal PaTz-groepen dit jaar al bijna verdubbeld. Maarten begeleidt een van deze groepen die onlangs is gestart en vertelt wat zijn ervaring is met de methodiek PaTz. Hij merkt op dat het nog enigszins wennen is om met de systematiek te werken. Door middel van de methodiek ben je structureel aan het werk.
Het structureel hiermee werken, ziet Maarten als een groot voordeel. Op deze manier wordt aandacht besteedt aan het proactief acteren op situaties waarbij de patiënt palliatief is. Daarnaast kunnen we door de samenkomst met en van elkaar leren, doordat je casuïstiek uitwisselt. Dit draagt bij aan het vergroten van de deskundigheid.

Om een PaTz-groep goed te laten werken, ziet Maarten wel een aantal aandachtspunten. Allereerst is het belangrijk om met elkaar actief en volledig gebruik te maken van het PaTz-portal (Een systeem dat gebruikt kan worden ter ondersteuning van de bijeenkomsten). Het invoeren daarvan vraagt van een ieder wat tijd, maar kan echt ondersteunend werken.
Daarnaast merkt hij op dat het in groot stedelijke gebieden moeilijk is om een vaste groep verpleegkundigen te vinden die aan kunnen sluiten bij een PaTz-groep. Er is een zeer hoge fragmentatie van verpleegkundige zorg, waardoor het moeilijk is om te besluiten wie wil en kan aansluiten. Verpleegkundigen moeten namelijk ruimte hebben en krijgen om naast hun normale werkzaamheden aan te sluiten bij dit overleg.

Ondanks deze aandachtspunten zou Maarten anderen zeker aanraden om met elkaar een PaTz-groep te starten. Door proactief met elkaar aan de slag te gaan wordt bijgedragen aan de drie verschillende speerpunten van het Consortium Propallia:

  • Zorgverleners hebben oog voor de informatiebehoefte van patiënten en hun naasten en geven van daaruit goede, tijdige en op hun behoeften afgestemde informatie over wat de palliatieve fase en de palliatieve zorg inhoudt en wat de zorgmogelijkheden zijn;
  • Zorgverleners hebben oog voor de nieuwe rol die patiënten en naasten krijgen in de palliatieve fase en realiseren zich dat het omgaan met deze nieuwe rol niet alleen praktische consequenties heeft, maar ook consequenties op betekenis niveau;
  • Zorgverleners zijn patiënten en naasten van dienst door een goede overdracht tussen 1e en 2e lijn en vice versa te realiseren.

Wilt u meer informatie over de methodiek PaTz óf wilt u zelf een PaTz-groep oprichten? Neem dan contact op met Sven Zeilstra via Sven.Zeilstra@transmuralezorg.nl.