Onderzoeksrapportage Casemanagement Dementie Haaglanden

Het Netwerk Dementie Haaglanden heeft een onderzoek uitgevoerd naar casemanagement dementie met als doelstellingen:
✓ inzicht bieden in onderliggende oorzaken van de wachtlijsten dementie in de regio Haaglanden,
✓ inzicht bieden in (verschillen in) proces van verwijzing naar casemanager dementie tot en met uitvoering van het casemanagement dementie door de casemanager dementie
✓ vanuit eerder genoemde inzichten regionale en lokale aanbevelingen opstellen naar de relevante partners over het inrichten van het proces en inhoud van casemanagement dementie,
✓ aanvullend hierop zal het leren kennen van (con)collega’s in de wijk gestimuleerd worden in de methodiek van het project, om zo samenwerking en leren van elkaar te stimuleren.

Door een digitale uitvraag, interviewrondes en discussies zijn deze doelstellingen gerealiseerd. Ten gevolge van de aanhoudende druk op het medisch domein heeft het interview met de verwijzers niet kunnen plaatsvinden. De digitale uitvraag en de interviewsessies met de casemanagers op wijkniveau hebben geleid tot de volgende inzichten.

Er zijn wachtlijsten in de regio Haaglanden voor CMD. Uiteindelijk ligt de voornaamste reden voor het ontstaan van wachtlijsten in de beschikbare capaciteit van het aanbod aan CMD. Dit tekort is nu nog beperkt, maar wordt op basis van alle wetenschappelijke inzichten alleen maar groter door een verwachte stijging in het aantal mensen met dementie en ook door een effectievere diagnostiek.

Ons onderzoek geeft inzicht in een aantal factoren die de inzet van beschikbaar aanbod van CMD efficiënter kan maken:
• beter verdelen van de vraag over zorgaanbieders die CMD beschikbaar hebben
• minder administratie
• betere informatie-uitwisseling
• inzet van CMD als het de meeste meerwaarde heeft, in een goed functionerend netwerk van andere professionals, vroeg in het zorgtraject en vermijden overbodige “spoedaanmeldingen”.

Tevens constateert ons onderzoek dat een groot aantal factoren bijdraagt aan het functioneren en werkplezier van de CMD. Verkrijgen én behouden van goed personeel is van groot belang.
Tot slot laat ons onderzoek zien dat er niet één proces van aanmelding of één manier van zorgverlening is die iedereen zou moeten omarmen. Er is juist veel meerwaarde van diversiteit in aanbod, zolang er maar een werkklimaat en tijd beschikbaar is om de CMD van elkaar te laten leren.
De resultaten van het onderzoek worden vertaald naar aanbevelingen voor zorgaanbieders, gemeenten, verzekeraars, zorgnetwerken en CMD.

De gehele onderzoeksrapportage vindt u onder de knop ‘bijlage’.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl