Ontwikkeling zorgcoördinatiecentrum regio Haaglanden

In het Integraal zorgakkoord zijn scherpe ambities geformuleerd over meer regionale coördinatie op de acute patiëntenstroom. Inmiddels is dit vertaald naar concrete stappen, zoals weergegeven in de kamerbrief van Minister Kuipers. Dit moet ervoor zorgen dat de acute zorg beter toegankelijk is. In het ZCV wordt patiënten zo snel mogelijk de juiste zorg door de juiste zorgverlener op de juiste plaats geboden door gezamenlijk met verschillende zorgaanbieders de acute zorg in te richten. Binnen het ZCV wordt de urgentie van de zorgvraag, de best passende zorginzet en de coördinatie van de zorgvraag bepaald.
Ook in regio Haaglanden zijn we bezig met het ontwikkelen en inrichten van een ZCV. Om het ZCV te realiseren moeten de processen van de huisartsenpost, de ambulancezorg, de eerstelijnsverblijf-coördinatie en de GGZ-zorg bij elkaar komen. Op dit moment is een werkgroep aan de slag om deze processen inzichtelijk te maken. De komende periode zullen de veranderopgaven, zoals benoemd in het advies aan de minister, verder uitgewerkt worden. Deze veranderopgaven hebben betrekking op de processen, het personeel, inzicht in patiëntgegevens, inzicht in capaciteitsgegevens, de infrastructuur, de governance en de bekostiging en financiering.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl