Stand van zaken geestelijke verzorging (2)

Zoals wij eerder aan u hebben gemeld, stelt het ministerie van VWS financiële middelen beschikbaar om de inzet van geestelijke verzorging/levensbegeleiding in de thuissituatie mogelijk te maken.
De verspreiding van de financiële middelen verloopt via de 66 Netwerk Palliatieve Zorg. De Netwerken krijgen de rol om faciliteiten op te zetten en de geestelijke verzorging verder te ontwikkelen op het gebied van kwaliteit, bekendheid, onderzoek en onderwijs.

Vereniging Transmurale Zorg, waaronder het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden valt, heeft een subsidieaanvraag gedaan voor de regio Haaglanden. Deze aanvraag is inmiddels gehonoreerd.
In samenwerking met partners uit het veld, zullen we in 2019 en 2020 aan de slag gaan met de opzetten van een infrastructuur. Daarbij zal geïnventariseerd worden wat het bestaande aanbod is en wat er nodig is.
Om het project te leiden, is Natascha Ulehake op maandag 29 april 2019 gestart als projectleider bij Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o. In dit nieuwsbericht stelt zij zich aan u voor.

In de afgelopen tijd hebben we niet stilgezeten. We hebben namelijk een projectplan opgesteld, waarin duidelijk wordt op welke wijze wij dit project zullen uitvoeren. Een factsheet van dit projectplan treft u als bijlage onderaan deze pagina aan.
Een van de eerste acties is het vormen van een werkgroep, welke een afvaardiging vormt van het werkveld en in eerste plaats medewerking verleent aan de uitvoer van het project. Deze werkgroep is inmiddels opgericht en op zeer korte termijn zal er een startbijeenkomst plaatsvinden.

De verwachting is dat in de loop van 2019 de eerste stappen gezet zijn en dat eind 2019 een start gemaakt kan worden met de inzet van de geestelijk verzorgers.

Vanwege de enorme belangstelling voor de ontwikkeling van de geestelijke verzorging in de thuissituatie, zullen we met regelmaat in onze nieuwsbrief communiceren over de vorderingen van dit project.