Uitnodiging: Online Werkconferentie ‘Samen beslissen in de palliatieve zorg’

Online Werkconferentie 'Samen beslissen in de palliatieve zorg'Op dinsdag 25 januari 2022 (13.00-16.15 uur, online) organiseert Consortium Propallia een werkconferentie.

Begin een goed gesprek. Zo heet de website die hoort bij de campagne ‘Samen Beslissen’. In deze campagne draait het om goede gesprekken tussen zorgprofessionals en de patiënt, bijvoorbeeld over palliatieve behandelingen en het levenseinde. Maar dat in gesprek gaan met elkaar kun je ook breder zien. Denk aan de gesprekken die iemand die ongeneeslijk ziek is met zijn dierbaren voert over zijn behoeften en wensen voor deze laatste tijd. Of aan hoe zorgprofessionals met elkaar in contact treden om goede, afgestemde palliatieve zorg te kunnen leveren.

In deze werkconferentie belichten we het thema ‘Samen beslissen’ breed en vanuit vele invalshoeken zodat jij, verrijkt en geïnspireerd, in je eigen omgeving samen beslissen nog meer invulling kunt geven. Hoe kijkt een onderzoeker naar dit thema? De zorgverlener? De patiënt en de naasten? Hoe werkt samen beslissen in een andere culturele context? En hoe beslis je samen als de patiënt dementie heeft?

Wij zien ernaar uit om met jou over deze thema’s in gesprek te gaan bij de online werkconferentie 2022 van Propallia! Aanmelden kan tot 17 januari via deze link. 

Accreditatie wordt aangevraagd voor verpleegkundigen en verzorgenden door Fibula i.s.m. IKNL.

 

Plenair Programma

12.45 – Inloop

13.00 – Opening Yvette van der Linden, bijzonder hoogleraar Palliatieve Geneeskunde LUMC, hoofd Expertisecentrum Palliatieve Zorg LUMC, vicevoorzitter Propallia

13.15 – Samen beslissen in de zorg: wat het vraagt van zorgverlener en patiënt Arwen Pieterse, communicatieonderzoeker LUMC
Samen beslissen tussen zorgverleners en patiënten is wenselijk wanneer de beste keuze voor deze patiënt niet voor de hand ligt. De palliatieve zorg is bij  uitstek een context waarin dit kan bijdragen aan patiëntgerichte zorg. Om samen te beslissen zijn zowel de expertise van de zorgverlener als die van de patiënt en diens naasten, essentieel. In deze presentatie zal worden ingegaan op de essentie van samen beslissen, wat het vraagt van zorgverleners en van patiënten en wat belangrijk is voor zorgverleners en voor patiënten om het proces te doen slagen.

13.35 – Sterven moet een teamsport zijn Gijsbert van Es, journalist NRC en Aukje Bakker, Longkanker Nederland 
Van Es heeft in het verleden voor de NRC-rubriek ‘Het laatste woord’ veel mensen openhartig gesproken over de manier waarop zij afscheid nemen van het leven. Tijdens de Werkconferentie gaat hij in gesprek met ervaringsdeskundige Aukje Bakker over de ervaringen met het samen beslissen in de laatste levensfase.

13.55 – Positieve Gezondheid inzetten bij Proactieve Zorgplanning Brenda Ott, huisarts en kaderhuisarts ouderengeneeskunde
Samen beslissen over zorg rond het levenseinde gaat uit van de wensen, waarden en behoeften van de patiënt. Het inzetten van het ‘spinnenweb’ van Positieve Gezondheid kan ondersteunend zijn om deze aspecten helder te krijgen. Als je weet hoe een patiënt alle domeinen die van invloed zijn op zijn gezondheid beleeft en als je weet wat iemand belangrijk vindt dan ben je als zorgverlener beter in staat om iemand passende zorg te bieden.

14.15 – Pauze 

14.25 – Workshopronde 1, keuze uit één van de zes workshops (zie hieronder) 

15.15 – Pauze en wisseltijd

15.25 – Workshopronde 2, keuze uit één van de zes workshops (zie hieronder) 

16.15 – Einde bijeenkomst 

Workshops 

Patiëntenperspectief op samen beslissen Dorien Tange, bestuurssecretaris en belangenbehartiger NFK en Aukje Bakker, Longkanker Nederland 

Proactieve zorgplanning als basis voor samen beslissen Dagmar Zonneveld en Miranda Heemskerk verpleegkundig consulenten palliatieve zorg Alrijne Ziekenhuis
In de workshop zullen Dagmar en Miranda de deelnemers meenemen in het proces van proactieve zorgplanning. Er wordt een beeld geschetst welke onderwerpen essentieel zijn en hoe behandeldoelen en wensen geëxploreerd kunnen worden.

Gedeelde besluitvorming met mensen met dementie Herbert J. van de Sande, specialist Ouderengeneeskunde Aafje, kaderarts opleiden en palliatieve zorg
“Mijn vader wilde nooit dood … ”  In deze workshop wordt ingegaan op hoe je aan gedeelde besluitvorming kunt doen met mensen met dementie en hun naasten. Hierbij put van de Sande uit zijn eigen ervaringen en uit wetenschappelijk onderzoek.

Keuzes in de laatste levensjaren Dorothea Touwen, docent en onderzoeker medische ethiek LUMC
Naarmate men ouder wordt, neemt de kans op medische problemen toe, terwijl de keuzes die oudere mensen maken misschien wel anders zijn dan die van jonge mensen. Het is daarom belangrijk om te weten op welke manieren mensen zelf regie kunnen voeren over wat er medisch gezien met hen gebeurt. Hoe is de verhouding tussen het advies van de hulpverlener en de eigen wens van de patiënt? Wat te doen met iemand die zorg weigert of mijdt? Wat kunt u mensen adviseren om zelf te regelen voor het geval ze niet meer zelf kunnen beslissen? Is een levenstestament verstandig? Wie zou het beste het initiatief kunnen nemen voor een gesprek? En welke rol spelen partner en familie? Tijdens deze workshop bespreken we aan de hand van casuïstiek deze en hiermee samenhangende vragen.

Is het levenseinde bespreekbaar in het gezin? Diana Geers gespecialiseerd verpleegkundige palliatieve zorg, tot pensioen werkzaam bij Zorgbrug
De deelnemers zijn na deze workshop in staat om, met in achtneming van de eigen professionele en individuele grenzen, gespreksonderwerpen c.q. dilemma’s binnen een gezin te signaleren en vervolgens gesprekken te initiëren en/of te voeren met patiënten en hun gezinsleden.

Samen beslissen met mensen met een migratieachtergrond Mehmet Uygun belangenbehartiger Stichting Gezondheid Allochtonen Nederland
Wat weten we over gedeelde besluitvorming bij mensen met een migratieachtergrond? En hoe kan gedeelde besluitvorming het beste vorm krijgen rekening houdend met de context, waarden en voorkeuren van mensen met een migratieachtergrond? Tijdens deze workshop worden verschillende onderzoeken besproken over wat we tot nu toe over dit onderwerp weten en vertelt Uygun over ervaringen met gedeelde besluitvorming uit de praktijk.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl