Uniforme informatieoverdracht van diagnostiek naar begeleiding

Vereniging Transmurale Zorg heeft in 2018 en 2019 gewerkt aan het project ‘Uniforme overdracht van diagnostiek naar begeleiding’. Om in kaart te brengen welke informatie casemanagers minimaal nodig hebben van de verwijzers om tot een volledig dossier te komen is er in 2018 een focusgroep bijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst is er samen met de casemanagers in kaart gebracht welke informatie zij nodig hebben bij een verwijzing, hoe de huidige stand van zaken is en waar deze verbeterd kan worden. In een vervolgstap zijn de uitkomsten voorgelegd aan koepelorganisaties die de verschillende verwijzers representeren. Het eindrapport en het aanvraagformulier casemanagement dementie vindt u in de bijlage.

De casemanagers waren unaniem in welke informatie ze minimaal nodig hebben om de kunnen starten met een ondersteuningstraject:

  • BSN-nummer persoon met dementie
  • Verzekering van persoon met dementie
  • NAW-gegevens persoon met dementie (naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer)
  • Diagnose (door wie gesteld, datum waarop gesteld), inclusief resultaten neuropsychologisch onderzoek (NPO)
  • Naam en telefoonnummer 1e contactpersoon