Vanaf 1 april is Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o. actief

Vanaf 1 april 2022 is Vereniging Transmurale Zorg Den Haag en omgeving (VTZ) actief als opvolger van Stichting Transmurale Zorg Den Haag en omgeving. De vereniging biedt zorgaanbieders een open structuur voor samenwerking, ruimte voor lidmaatschap van nieuwe leden en flexibele samenwerkingen in zogenaamde “coalitions of the willing”. Zorgaanbieders die dat willen, gaan samenwerken rond thema’s als dementie, palliatieve zorg, acute zorg, informatie-uitwisseling en preventie.

De vereniging stelt zich als doel efficiënte steun- en zorgnetwerken in de regio te realiseren door:

  • te bevorderen dat de patiënt op het juiste moment, op de juiste plek, de juiste zorg krijgt;
  • kortere wachttijden te realiseren bij op- en afschaling. We bevorderen dat de patiënt zo snel mogelijk, op de juiste plek verder geholpen wordt;
  • het bevorderen van efficiënte en effectieve overdracht tussen zorgverlenende partijen, zodat medische- en medicatiefouten worden voorkomen;
  • het gevoel van regie bij de patiënt te versterken. We zetten in op heldere informatie voor de patiënt en mantelzorger, zodat – ook bij overdracht – snel goede keuzes gemaakt kunnen worden;
  • te stimuleren dat de organisatie van zorg zo dicht mogelijk plaatsvindt bij de woonomgeving van de patiënt. Zodat we opschaling en heropname in de keten waar mogelijk kunnen voorkomen.

De vereniging kent als hoogste orgaan een Algemene Leden Vergadering. Hier worden alle belangrijke besluiten genomen, bijvoorbeeld over toelating van nieuwe leden, vaststelling jaarplan en begroting en aanpassing statuten. De vereniging is voorlopig verder ingedeeld in 5 Kamers: VVT, ziekenhuizen, GGZ, Welzijn en 1e lijn. Elk lid wordt bij een van de kamers ingedeeld. De rol van een kamer is kennis en ervaringen delen, ontwikkelingen bespreken, afstemmen en werken aan een gezamenlijke opvatting hoe in bepaalde transmurale processen geacteerd zou kunnen worden. Elke kamer kiest een voorzitter die vervolgens ook bestuurder wordt van VTZ. Het bestuur van VTZ is belast met het besturen van de vereniging.

Hoe meer organisaties actief als lid meedoen, hoe beter de doelen zullen worden gerealiseerd.

Wat levert het lidmaatschap op:

  1. De leden maken het mogelijk dat er programma’s en projecten worden uitgevoerd waardoor cliënten/patiënten en hun sociale omgeving zo min mogelijk in aanraking komen met merkbare schotten.
  2. De leden bepalen mede welke programma’s en activiteiten worden uitgevoerd.
  3. De leden kunnen de voor hen van belang zijnde onderwerpen agenderen en laten faciliteren.
  4. De leden hebben, voor een gereduceerd tarief of gratis, ongelimiteerd toegang tot activiteiten die vanuit de vereniging/betreffende kamer worden georganiseerd. Deelname aan verenigingsactiviteiten draagt eraan bij dat netwerken binnen de branche en zorgbreed, onderhouden worden.
  5. De leden laten zien dat ze actief bijdragen aan efficiëntere zorg voor de cliënt. Lidmaatschap is daarmee een extra onderscheidend (kwaliteits)keurmerk.

U  bent van harte uitgenodigd om contact op te nemen als u interesse heeft of meer informatie wilt. Ik geef graag persoonlijk nadere toelichting op nut en noodzaak van uw lidmaatschap van Vereniging Transmurale Zorg.

Arnold van Halteren
Directeur