Programma Palliatieve zorg – Geestelijke Verzorging Thuis

Let op: Het project ‘Geestelijke verzorging Thuis’ was tot 31 december 2021 onderdeel van Vereniging Transmurale Zorg. Per 1 januari 2022 wordt dit project voortgezet door Haagsche Zin.


Op 8 oktober 2018 is in de kamerbrief van Hugo de Jong aangekondigd dat er vanaf 2019 financiële middelen beschikbaar komen voor de inzet van geestelijke verzorging in de eerste lijn ten behoeve van palliatieve patiënten en naasten en mensen van 50 jaar en ouder. In deze brief worden de knelpunten uit het thematisch onderzoek aangehaald, welke de basis vormen voor de inzet van deze middelen.

Zorg verplaatst zich meer naar de thuissituatie en levert knelpunten op voor de kwaliteit en continuïteit van zorg. Binnen de instelling is de beschikbaarheid van geestelijke zorg vastgelegd in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen, artikel 6a. Voor de thuiswonende burger was dit tot op heden niet beschikbaar. VWS heeft ervoor gekozen om de zorg van de thuiswonende burger (50+) en palliatieve patiënten te versterken door de aankomende jaren vanuit de Regeerakkoordmiddelen financiering beschikbaar te stellen voor de geestelijke verzorging in de thuissituatie. Het doel van de inzet van geestelijke verzorging is om de verplaatsing van de zorg naar de thuissituatie kwalitatiever in te richten.

STZ heeft de opdracht gekregen van VWS om tot 2022 de uitvoering en operationalisering van geestelijke verzorging in de thuissituatie op te zetten. Gemeenten die vallen onder het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden zijn Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar en Zoetermeer.

De rol van een geestelijk verzorger
Geestelijk verzorgers kunnen worden ingezet als er sprake is van zingevingsvragen, levensvragen en beleving van spiritualiteit. De geestelijk verzorger werkt niet vanuit een probleemstelling en benaderd een vraag vanuit het geheel van de persoon.

Zingeving, en de rol die dit speelt voor mensen die te maken hebben met overgangen in hun leven, kan extra onder druk komen te staan. De meerwaarde van de geestelijk verzorger zit in het beantwoorden van de trage vragen: ‘Wat maakt je gelukkig?’, ‘Wat is de waarde van verlies?’ en biedt een extra dimensie naast gesprekken met de sociaal werker en psycholoog.

Wat kan een geestelijk verzorger betekenen voor jou?
De geestelijk verzorger kan een bijdrage leveren vanuit de verschillende rollen die deze op zich kan nemen. Dit rijkt verder dan alleen de individuele consulten. De rollen die de geestelijk verzorger kan vervullen zijn:

  • De begeleider: helpt mensen met levensvragen. Dit kan individueel of in groepsverband. Door middel van gesprekken en rituelen biedt de geestelijk verzorger begeleiding.
  • De vertegenwoordiger: door levensbeschouwelijke tradities uit te dragen, of levensbeschouwelijke thema’s te behartigen binnen de muren van zorg en welzijn. De geestelijk verzorger biedt een vrijplaats voor de cliënt.
  • De opleider: zingeving is een algemeen thema waar alle professionals in zorg en welzijn wel eens mee te maken krijgen. De geestelijk verzorger kan optreden als opleider om dergelijke vragen te signaleren en indien nodig te verwijzen naar geestelijke verzorging in de thuissituatie.
  • De adviseur: de geestelijk verzorger kan advies bieden voor zorg- en welzijnsprofessionals, processen, of projecten die raken aan levensbeschouwelijke en ethische vraagstukken.
  • De coördinator: door op te treden als matcher tussen de vraag van burgers en de dienstverlening, leiding te geven aan bijvoorbeeld vrijwilligers en professionals is de geestelijk verzorger de vraagbaak m.b.t. zingeving en levensvragen.

Inzet Geestelijk verzorgers in de regio
De inzet van geestelijk verzorgers verliep tot 31 december 2021 via STZ. Vanaf 1 januari 2022 verloopt deze inzet via Haagsche Zin.

Wilt u meer informatie over wanneer u kan doorverwijzen en waarin het verschil ligt met o.a. psychologen en sociaal werkers? Lees dan dit kennisbankartikel.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl