Vacature bestuursleden en voorzitter Vereniging Netwerken Palliatieve Zorg (VNPZ)

 

Eind december 2023 is de Vereniging Netwerken Palliatieve Zorg (VNPZ) opgericht om de belangen van de 65 Netwerken Palliatieve Zorg (hierna: NPZ) in Nederland te vertegenwoordigen aan de landelijke tafels. Daarnaast wil zij haar leden op de hoogte houden van landelijke en (boven-) regionale ontwikkelingen en onderlinge uitwisseling van kennis en expertise tussen netwerken bevorderen.

Het bestuur van de vereniging draagt de dagelijkse verantwoordelijkheid voor de VNPZ en bestaat uit drie tot zeven leden: een voorzitter en twee tot zes leden afkomstig uit de NPZ, waaronder tenminste één netwerkcoördinator en één netwerkbestuurder met beiden bij voorkeur minimaal een jaar ervaring in deze functie. De vereniging wordt beleidsvoorbereidend, secretarieel en administratief ondersteund door de bestuurssecretaris.

De verkiezing vindt plaats op de ALV van 29 mei 2024. Tijdens de ALV van 4 maart jl. zijn 5 bestuursleden benoemd, waarvan 4 een tijdelijke benoeming hebben tot 29 mei 2024. VNPZ is voor het nieuwe bestuur op zoek naar enthousiaste bestuursleden en naar een verbindende voorzitter.

De functie
De bestuursleden behartigen de belangen van de leden van de VNPZ bij de partners en aan landelijke overlegtafels. Zij sluiten aan in bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen. Er kan in het bestuur worden besloten tot verdeling van portefeuilles en rollen passend bij de kennis en deskundigheid van de verschillende bestuursleden. Zij zullen in hun taken ondersteund worden door de bestuurssecretaris, door bureaus als GoedGeschud en door diverse leden die in verschillende commissies thema’s en onderwerpen zullen voorbereiden en uitdiepen.

De voorzitter zit zowel de bestuursvergaderingen als de algemene ledenvergadering voor. Zij/hij is het externe gezicht en vertegenwoordigt de vereniging in (bestuurlijke) contacten met alle relevante stakeholders.

Wat verwachten we van VNPZ bestuursleden en wat bieden we hen?

 1. Het netwerk van het kandidaat-bestuurslid is aangesloten als lid van de VNPZ. Indien kandidaat niet is aangesloten bij een NPZ, dan licht de kandidaat in de profielschets diens betrokkenheid bij palliatieve zorg in Nederland en bij de VNPZ nader toe.
 2. Bij voorkeur ten minste 1 jaar ervaring als netwerkcoördinator of als bestuurslid.
 3. Voldoende beschikbare tijd voor de bestuursactiviteiten.
 4. Betrokkenheid bij landelijke onderwerpen omtrent palliatieve zorg, het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZII) en/of de NPZ.
 5. Kennis van het ontstaan van de VNPZ.
 6. Actief meedenken en meewerken om de belangen van de NPZ zo goed mogelijk te behartigen. Acties en werkzaamheden die hieruit voortvloeien worden verdeeld onder de bestuursleden.
 7. Aanwezigheid op bestuursvergaderingen, bij aanvang 1x per maand gedurende 1 tot 2 uur in het midden van het land of online, waarbij bij voorkeur de helft van de vergaderingen fysiek zal plaatsvinden.
 8. Incidentele aanwezigheid op extra vergaderingen of bijeenkomsten met stakeholders.
 9. Bereidheid tot participatie in landelijke overleggen of bijeenkomsten waar VNPZ vertegenwoordigd dient te zijn; deze bijeenkomsten worden verdeeld onder de bestuursleden.
 10. Er wordt gestreefd naar diversiteit in de bestuurssamenstelling en geografische (regionale) spreiding van de bestuursleden.

Aanvullende verwachtingen t.a.v. de voorzitter:

 1. Heeft bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring in complexe (maatschappelijke) organisaties, bij voorkeur in de (palliatieve) zorgsector;
 2. Begrijpt het krachtenveld in verenigingsverband en die van de (palliatieve) zorgsector;
 3. Is in staat bestendige en constructieve relaties met diverse stakeholders op te bouwen en te onderhouden;
 4. Is in staat om eenheid en consensus te bevorderen binnen een diverse groep leden;
 5. Vormt het boegbeeld van de vereniging en is een verbindende en overtuigende persoonlijkheid;
 6. Speelt een actieve rol in het verder vormgeven van de toekomstvisie van de vereniging;
 7. Is in staat tot een collegiaal en productief samenspel met de leden van de vereniging, de netwerken en diens bestuurders en de landelijke partners;
 8. Heeft zowel mondeling als schriftelijk sterke communicatieve en verbindende vaardigheden.
 9. De tijdsinvestering van de bestuursleden vraagt gemiddeld 2 uur per week en van de voorzitter 2 tot 4 uur per week, bij voorkeur met een hoge mate van flexibiliteit. De benoeming vindt plaats voor een termijn van maximaal 4 jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming voor nog een periode. Daarbij wordt in een evenwichtig rooster van aftreden voorzien.

Voor de te besteden tijd wordt in een redelijke vacatiegeldenregeling voorzien. Reis- en onkosten voor activiteiten van VNPZ worden vergoed conform een vast te stellen regeling. Arbeidsvoorwaarden zijn conform Wet Normering uit Publieke Middelen Gefinancierde Beloning Topfunctionarissen (WNT).

Format sollicitatie bestuurslid VNPZ
Kandidaten worden uitgenodigd om haar/zijn kandidatuur toe te lichten op één A4 in PDF-formaat. Deze sollicitatie betreft een profielschets met hierin antwoorden en toelichting op de volgende drie vragen:

 • – Wie ben ik (+ foto)?
 • – Hoe kijk ik naar de VNPZ (intern en extern)?
 • – Wat heb ik de vereniging te bieden?

Beantwoording van en toelichting op deze drie vragen doet de kandidaat met daarbij steeds de leden van de vereniging in het vizier. Als optie kan de kandidaat aangeven in aanmerking te willen komen om voorzitter van de vereniging te worden. Als optie kan de kandidaat aangeven om na minder dan 4 jaar voor aftreden/herbenoeming in aanmerking te willen komen. Dit is nodig om te zorgen voor een in de tijd verdeeld rooster van aftreden waarbij niet alle kandidaten tegelijkertijd moeten aftreden en het risico is dat kennis en ervaring verdwijnt.

Selectieprocedure en Reacties
U kunt uw belangstelling voor deze mooie en uitdagende functie kenbaar maken door het mailen van een A4 met uitgewerkte profielschets -en desgewenst interesse voor de rol van voorzitter- naar bestuurssecretaris op bestuur@vnpz.nl. Voor vragen en inlichtingen kunt u contact met opnemen met bestuurslid dhr. Sven Zeilstra via telefoonnummer: 06-11680197.

De uiterste inzenddatum voor uw reactie is gesteld op 14 april 2024. Tijdig ontvangen profielschetsen worden via een Kiescommissie aan de VNPZ-leden per email ter stemming voorgelegd. De Kiescommissie houdt met alle kandidaten een voorgesprek. Deze zullen online plaatsvinden op vrijdag 19 april. De bestuursverkiezing vindt plaats op de ALV van 29 mei a.s. in Driebergen.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

De vacature is te downloaden via deze link.