Marktconsultatie VWS geestelijke verzorging thuis

De huidige Regeling palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging loopt tot 1 januari 2022. De minister van VWS heeft in het plan van aanpak Geestelijke verzorging en levensbegeleiding van 8 oktober 2018 aangegeven geestelijke verzorging in de thuissituatie beter beschikbaar te maken, bekostiging te borgen en te gaan onderzoeken of op termijn bekostiging via (een van de) zorgwetten mogelijk is. In de brief aan de Kamer van 2 november 2020 gaat de minister in op zijn keuze voor een gefaseerde aanpak voor de financiering van de geestelijke verzorging in de thuissituatie. Voor de korte termijn gaat daarbij het om verlenging van de huidige subsidieregeling met 1 jaar tot eind 2021. Mede omdat het subsidieinstrument niet langer houdbaar is vanwege staatsteunregels, zal vanaf 2022 (de middellange termijn) worden overgegaan tot het verlenen van een overheidsopdracht. Op de lange termijn wordt borging in wetgeving voorzien.

Het hierboven genoemde voornemen vanaf 2020 een overheidsopdracht te verlenen is de aanleiding voor de marktconsultatie die centraal staat in dit voorliggende document. Voorafgaand aan de marktconsultatie heeft een marktverkenning plaatsgevonden. . Het doel van de marktverkenning was onder meer om te inventariseren hoe de markt voor bekostiging van geestelijke verzorging eruit ziet en om vast te stellen, wat de markt kan bieden en of er voldoende aanbieders zijn voor de specifieke opgave die er ligt, te weten de bekostiging van consulten, deelname MDO en scholing door erkende geestelijk verzorgers.

Het doel van de marktverkenning was verder om:
• na te gaan of de opdracht haalbaar is;
• na te gaan wat de huidige en toekomstige ontwikkelingen in de markt zijn;
• inzicht te verkrijgen in beschikbare ervaring en het marktaanbod op het gebied van de bekostiging van geestelijke verzorging of aanverwante zorg.

(bron: marktconsultatiedocument marktverkenning GV 2.0)

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl