Afspraken financiering PaTz in 2021

Afgelopen tijd hebben er op regionaal niveau gesprekken plaatsgevonden met de preferente zorgverzekeraar CZ over de financiering van PaTz. De nieuwe beleidsregel ‘Innovatie voor kleinschalige experimenten’, voortkomend uit het landelijk project TAPA$, leek mogelijkheden te bieden voor een meer toekomstbestendige financieringsvorm. Helaas is tijdens de verkenning gebleken dat de beleidsregel voor nu geen passende oplossing kon bieden.

Er is geconcludeerd dat in 2021:

  • De bestaande financieringsafspraak (S3) voor huisartsen met één jaar verlengd zal worden tot 31-12-2021. Vanaf 01-01-2021 verloopt het aanmelden van huisartsen voor deze financiering niet langer via Vereniging Transmurale Zorg, maar direct via zorgverzekeraar CZ. Aanmelden van nieuwe huisartsen is mogelijk op basis van vermelding van naam huisarts(en), naam praktijk, adres praktijk, naam PaTz-groep, ingangsdatum deelname (de eerste dag van een kwartaal) en AGB-code praktijk via zorginkoophuisartsenzorg@cz.nl.
  • Geen aparte financiering voor wijkverpleegkundigen verleend zal worden. De financiering vindt volledig plaats op het niveau van zorg, waarbij een hoger tarief is geïndexeerd bij partijen die PTZ leveren. Dit wil zeggen dat financiering van eventuele overleggen is verdisconteerd in het tarief, waardoor dit niet nogmaals los gefinancierd kan worden.
  • De bestaande financieringsafspraak voor consulenten palliatieve zorg wordt voortgezet via Stichting Fibula.
  • De inzet van geestelijk verzorgers gefinancierd kan worden vanuit de regeling ‘Geestelijke verzorging Thuis’. De geestelijk verzorgers dienen zich hiervoor bij Vereniging Transmurale Zorg te hebben aangesloten middels een overeenkomst.

De toekomstige financiering van PaTz blijft om aandacht vragen. Stichting PaTz zal om die reden op landelijk niveau het gesprek aan gaan met partijen. Indien zich ontwikkeling voordoen, zullen wij deze uiteraard via een nieuwsbericht op onze website delen.

 

De afgelopen jaren is het aantal PaTz-groepen in de regio Haaglanden sterk toegenomen. Inmiddels zijn er 13 PaTz-groepen in de regio actief, waar huisartsen, wijkverpleegkundigen en een consulent palliatieve zorg op lokaal niveau samenkomen. In gezamenlijkheid brengen ze vroegtijdig patiënten in beeld en anticiperen ze op de zorgbehoefte van de patiënt en diens naasten. De PaTz-methodiek draagt bij aan het toenemen van de kwaliteit en deskundigheid van de palliatieve zorg thuis en het voorkomen van onnodige ziekenhuisopnames en crisissituaties.