Voortzetting vergoeding voor huisartsen bij deelname aan PaTz

Eind 2018 hebben wij u via een nieuwsbericht geïnformeerd over de afspraken die Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o. heeft gemaakt met zorgverzekeraar CZ (Preferente zorgverzekeraar regio Haaglanden).

Deze afspraak was van tijdelijke aard en liep af op 31-12-2019. Inmiddels is in een afspraak tussen Vereniging Transmurale Zorg, CZ en Stichting PaTz  besloten om deze afspraak te verlengen in 2020.

Het afgelopen jaar is opnieuw gebleken dat de methodiek PaTz helpt bij het bijeenbrengen van huisartsen en wijkverpleegkundigen, waardoor zij elkaar beter leren kennen en elkaar gemakkelijker weten te vinden.

Daarnaast biedt de methodiek PaTz de mogelijkheid tot het creëren van een ‘veilige’ omgeving, waardoor intervisie en deskundigheidsbevordering (Er is altijd een externe deskundige aanwezig en er worden veel verschillende ziektebeelden besproken) mogelijk is. Het uiteindelijk doel is het vroegtijdig identificeren van mensen met palliatieve zorgbehoeften (Advanced care planning), zodat patiënten met palliatieve zorg behoeften en hun naasten betere zorg thuis kunnen ontvangen.

De afspraken voor het vergoeden van de deelname van huisartsen aan een PaTz-groep, zijn in 2020 gelijk aan de afspraken in de regeling van 2019. Dat betekent dat dezelfde voorwaarden en afspraken gelden, zie hiervoor het nieuwsbericht van eind 2018.

Huisartsen die in 2019 al een addendum met CZ hebben gesloten, ontvangen begin 2020 een bericht van CZ met het sluiten van een nieuw addendum voor het jaar 2020.

Deze werkzaamheden vragen wat tijd, maar na het sluiten van het addendum is het mogelijk om met terugwerkende kracht de bijeenkomsten te declareren vanaf 1 januari 2020.

De verlenging van de huidige afspraak is opnieuw van tijdelijke aard, tot uiterlijk 31-12-2020. Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o., CZ en Stichting PaTz zullen binnenkort met elkaar verkennen of er voor de regio Haaglanden een andere toekomstbestendige financieringsmogelijkheid bestaat. Er zal daarbij eveneens gekeken worden naar de mogelijkheid om de deelname van wijkverpleegkundigen aan PaTz te vergoeden.

Wij houden u middels nieuwsberichten op de hoogte van deze verkenning.