Achtergronden preventiecampagne “We zijn zelf het medicijn”

Oorsprong van de campagne

Het Netwerk Dementie Haaglanden richtte zich tot voorkort op de eerste signalen van dementie tot aan sterven en nazorg met dementie. Daarin zetten de netwerkpartners zich met elkaar in om de 10.000 inwoners van regio Haaglanden met dementie, en hun mantelzorgers, de juiste zorg en ondersteuning te kunnen bieden. Al deze mensen op tijd in de juiste zorg en ondersteuning is al een hele uitdaging en we verwachten een verdubbeling van het aantal mensen met dementie in de komende 20 a 30 jaar. Dit vraag om innovatief, toekomstbestendig en efficiënt samenwerken. Maar ook om iets anders…

Uit onderzoek blijkt namelijk dat dementie tot wel 30 a 40% te voorkomen is, door gedurende het leven een levensstijl te behouden waarin gezond gegeten wordt, regelmatig bewogen wordt en de hersens geprikkeld worden. Slechts 50% van de mensen is zich bewust dat zij iets tegen dementie kunnen doen. Hier ligt dus een belangrijk stukje in de puzzel om dementiezorg en ondersteuning ook in de toekomst te kunnen garanderen. Zie ook de factsheet die als bijlage (linksonder) is toegevoegd.

In Limburg is o.a. Alzheimer Centrum Limburg, in samenwerking met vele campagnepartners en -vrienden een campagne gestart om mensen bewust te maken dat zij zelf iets kunnen doen om dementie te voorkomen. Zij hebben de campagne “We zijn zelf het medicijn” ontwikkeld (www.wezijnzelfhetmedicijn.nl) en na hun positieve resultaten brengen we de campagne nu naar regio Haaglanden.

Voorbereidingen

Sinds eind 2019 zijn de voorbereidingen gestart om de campagne te kunnen starten in regio Haaglanden. Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o. heeft de handen ineen geslagen met GGD Haaglanden om de campagne ook hier tot een succes te brengen. De voorbereidingen hadden behoorlijk wat voeten in aarde en de coronacrisis heeft daar uiteraard niet bij geholpen. Gelukkig past de campagneboodschap in het tijdsbeeld en bij de urgenties in de regio waardoor we al snel tot een sterke kerngroep zijn gekomen met daarin STZ, GGD Haaglanden en Gemeente Den Haag. Gemeenten Rijswijk, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar zijn nog in overweging om aan te sluiten als campagnepartner in de kerngroep of als campagnevriend.

Campagnepartners en campagnevrienden

De campagnepartners zijn de financiers van de campagne. Zij vormen de kerngroep en hun logo staat op het campagnemateriaal. Het is ook mogelijk voor partijen om als campagnevriend op te treden. Hiermee kunnen zij wel hun naam koppelen aan de campagne, mits ze daarvoor zorg dragen voor extra exposure middels posters, foldermateriaal, mail-banners en bijvoorbeeld participeren in activiteiten.

Campagnepartners van We zijn zelf het medicijn

En nu aan de slag!

De activiteiten zullen, afhankelijk van het verloop van de covid-pandemie, in drie scenario’s gerealiseerd worden:

Voorbeelden van de bijeenkomsten in combinatie met activiteiten van vrienden zijn: gezond koken bij de voedingsbank, wandelestafette vanuit de buurtsportcoaches met onderweg info over dementiepreventie of een ADO Oldstar-voetbal evenement gecombineerd met een informatieve bijeenkomst over dementiepreventie. Het staat de bezoekers vrij om een balletje mee te trappen.

Daarnaast wordt middels een specifieke strategie mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden (groep met grootste potentiële gezondheidswinst), en Turkse, Marokkaanse en Surinaams-Hindoestaanse migratieachtergrond (groep met hoogste risico op dementie)  gewerkt om de campagne beter aan te sluiten op de wensen en behoeften van die doelgroepen.

Campagne vrienden

Het eerste kwartaal van 2021 staat in teken van het werven van campagnevrienden; de partijen die de campagneboodschap met ons helpen uitdragen. Inmiddels is er een omvangrijke mailinglijst bijeen gebracht door de kerngroepleden. Van bridgegezelschap tot breiclub en van museum tot theater, van voetbalclub tot hockeyvereniging, van kerk tot moskee; iedereen wordt gevraagd te participeren om een zo groot mogelijk bereik te hebben voor de campagneboodschap.
We vragen de campagnevrienden om posters op te hangen in publieke ruimten, folders uit te delen of activiteiten te organiseren. Alle hulp is welkom, en de campagnevrienden komen als zodanig op onze campagnewebsite te staan welke vanaf half maart “in de lucht is”: www.wezijnzelfhetmedicijn.nl/haaglanden. Tot de campagnepagina klaar is – er wordt momenteel hard gewerkt om de pagina goed in te richten – worden de aangesloten campagnevrienden hieronder weergegeven.

Bent u ook geïnteresseerd om campagnevriend te worden? Neem vrijblijvend contact op met Mandy Los, programmaleider dementie. Mandy.los@transmuralezorg.nl of bel 06 11 24 31 42. Ook kunt u gebruik maken van de uitnodiging welke als bijlage is toegevoegd (linksonder).

Meten

Middels een 0-, tussen- en eindmeting wordt getoetst in hoeverre inwoners van de regio Haaglanden in aanraking zijn gekomen met de campagne, of zij bewust zijn dat zij dementie kunnen voorkomen, of zij weten hoe ze dementie kunnen voorkomen en of zij bereid zijn om dementie te voorkomen. De 0-meting wordt online via diverse kanalen uitgevoerd in verband met de covid-problematiek. In september en december hopen we dat het besmettingsaantal is gedaald en we ook de straat op kunnen om de effectmeting uit te vragen bij inwoners van de regio, dit is aanvullend op een vergelijkbare online meting. Daarnaast zal de social media campagne ook data geven over het aantal mensen dat de campagne volgt, “liked” en “retweet”.

Borgen

De borging wordt gerealiseerd via verschillende wegen. In hoofdlijnen willen we op de volgende manieren zorgen dat mensen zich blijven inzetten om dementie te voorkomen.

  • Jaarlijks wordt in april de maand van de dementie-preventie georganiseerd om het thema te blijven agenderen.
  • Netwerk Dementie Haaglanden heeft zich voor 2022 ten doel gesteld om participatie bij dementie centraal te stellen. De partijen die een rol speelden in de dementiepreventie-campagne worden uitgenodigd om deel te nemen aan dit vervolg. Zo kan de supermarkt dementievriendelijk worden door de medewerkers naar de GOED-cursus te laten gaan. En kan de tennisclub leden met dementie ontvangen door bijvoorbeeld duidelijkere markering van de route naar het veld. (zo maar een greep uit de mogelijkheden). Het aller belangrijkste hierin is de bewustwording; met dementie doe je gewoon mee!
  • Gedurende de preventiecampagne zullen effectief blijkende activiteiten opgenomen worden in een draaiboek voor 2022. Dit kan gaan om een online-challenge of een kookactie bij de voedselbank o.i.d. Deze activiteiten krijgen in 2022 een “light”-vervolg, idealiter georganiseerd door de partijen zelf (zie ook punt 1) en waar nodig wordt gezocht naar mogelijkheden om hierin ook coördinatie te bieden vanuit Vereniging Transmurale Zorg/Netwerk Dementie Haaglanden.
  • De activiteiten worden, conform inzichten uit gedragswetenschap, zodanig opgezet dat er eerst een incentive is om mensen te motiveren in beweging te komen (letterlijk en figuurlijk) en daarna wordt de activiteit gekoppeld aan een sociale component. De sociale component maakt, zo blijkt uit de literatuur, dat mensen een intrinsieke motivatie krijgen om te blijven deelnemen/gedrag blijvend te veranderen. De sociale component is dan ook waarop gestuurd wordt tijdens de campagne om ook na de campagne in stand te houden.
  • Er wordt in de preventiecampagne gestuurd op “dwarsverbindingen”; het is prachtig als mensen 1 pijler verbeteren in hun leefstijl, maar voor het beste resultaat in dementiepreventie dient er op alle drie de pijlers een gezonde leefstijl gerealiseerd te worden. Daarom wordt er gestuurd op uitwisseling; mensen die actief zijn bij de bridge-club worden gemotiveerd een potje te gaan voetballen en een keer per week een mediterraan diner te nuttigen.
  • De website geheugensteunpunt.nl en transmuralezorg.nl zullen een uitgebreide pagina blijven houden met info over de preventiemogelijkheden bij dementie zodat de kennis uit de preventiecampagne blijft.

We starten met veel energie aan deze campagne en hopen uiteraard dat we zo veel mogelijk mensen in beweging krijgen om dementie te voorkomen! Doet u ook mee?

Meer weten? In de bijlage vind u onze campagnestrategie.