Zorgverlener

Leven in de palliatieve fase

Vroegtijdige zorgplanning

Het proces van vooruitdenken, plannen en organiseren leidt tot meer tevredenheid én meer doelmatigheid. Want het heeft een positief effect op het welbevinden, de kwaliteit van zorg en op het gezondheidssysteem. Ook draagt dit proces bij aan het versterken van de autonomie van de patiënt bij gezamenlijke besluitvorming. Vroegtijdige zorgplanning is veel meer dan een doordachte wilsverklaring en het benoemen van een wettelijke vertegenwoordiger.

Kwaliteitskader

Vroegtijdige zorgplanning wordt tijdig en op passende wijze aan de orde gesteld. Dit gebeurt bij voorkeur door de regiebehandelaar, centrale zorgprofessional of door de patiënt en naasten. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een individueel zorgplan. Vroegtijdige zorgplanning wordt herhaald als de situatie van de patiënt daar aanleiding toe geeft.

Wie? 

De regiebehandelaar en centrale zorgverlener bespreken met de patiënt wie het eerste aanspreekpunt is en hoe de afstemming geregeld wordt.

Hoe?

Degene die signaleert bespreekt dit met de behandelend arts of betrokken verpleegkundige. Deze bekijkt wat het juiste moment is voor een gesprek. Komt er (nog) geen gesprek, dan blijft de behandelend arts monitoren.

Coördinatie en continuïteit van zorg

Naast alles wat het ziek zijn al met zich meebrengt, staat een patiënt met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid samen met de naasten voor de opgave om regie te houden over het eigen leven. Door het bestaande complexe en gefragmenteerde zorgsysteem is dit best een uitdaging. Want dit systeem vraagt vaak om afstemming tussen meerdere zorgverleners, diverse zorgsettingen en vele diagnostische en behandelinterventies. Daarom vergt goede kwaliteit van palliatieve zorg coördinatie, continuïteit van zorg en het met kennis van zaken vooruit plannen en organiseren.

Kwaliteitskader

Rondom patiënt en naasten wordt een persoonlijk en dynamisch team van zorgprofessionals gevormd. Dit team werkt op basis van het individueel zorgplan, met de centrale zorgprofessional als verbindende schakel. Het team is altijd beschikbaar en alle mogelijke expertise en voorzieningen worden ook daadwerkelijk benut. Zo werken we met zijn allen aan een soepel verloop van het zorgproces.

Wie?

Met de patiënt en naasten wordt een persoonlijk en dynamisch team van zorgverleners gevormd dat op ieder moment beschikbaar is. Duidelijk is wie de regiebehandelaar en wie de centrale zorgverlener is. Verder zijn gespecialiseerde teams palliatieve zorg beschikbaar voor ondersteuning van de betrokken zorgverleners. Waar nodig worden vrijwilligers ingezet.

Hoe?

De benadering van de patiënt en zijn zorgvragen vraagt in deze fase om kennis en betrokkenheid vanuit meerdere disciplines. Zorgverleners vanuit verschillende vakgebieden dienen daarom samen te werken als een team. Dit team werkt op basis van het individueel zorgplan van de patiënt. Elke patiënt heeft een centrale zorgverlener die optreedt als verbindende schakel.