Samenwerking in de dementiezorg

Stichting Transmurale Zorg ontwikkelt initiatieven om tot betere ketensamenwerking en kennisuitwisseling te komen rond dementiezorg:

  • Ketensamenwerking en overdracht signalering na diagnose
  • Uniforme informatieoverdracht van diagnostiek naar begeleiding

Ketensamenwerking en overdracht signalering na diagnose
Mensen met dementie ontvangen in hun thuissituatie zorg van verschillende professionals. De samenwerking tussen professionals kan op punten beter, erkennen we met elkaar. Bovendien is voor patiënt én zorgverleners soms niet duidelijk wie op welk moment verantwoordelijk is voor de zorg. Er is behoefte aan betere afstemming tussen de ouderenwerker, POH, wijkverpleegkundige en casemanager.
Stichting Transmurale Zorg richt zich de komende tijd op het verbeteren van deze afstemming: bijvoorbeeld door afspraken te maken over de overdracht tussen zorgverleners. Het zorgt voor betere coördinatie en communicatie tussen zorgprofessionals onderling en met de patiënt. Met als doel: passende en afgestemde zorg en ondersteuning voor de patiënt. De rapportage van dit project is te vinden is de kennisbank. 

Uniforme informatieoverdracht van diagnostiek naar begeleiding
Instellingen voor casemanagement en diagnostische centra leggen informatie over patiënten dikwijls in verschillende formats vast. Beide partijen hebben behoefte aan afstemming: om de eigen administratie te beperken en de start van het ondersteuningstraject van de cliënt te verbeteren.
Stichting Transmurale Zorg heeft een advies voorbereid over een uniform overdrachtsformulier. Er is een helder overdrachtsformat ontwikkeld met daarop de informatie die voor casemanagers noodzakelijk is. Het advies en formulier zijn te vinden in de kennisbank. 

Meer informatie
 Wilt u meer weten over samenwerking en informatieoverdracht in de dementiezorg? Bekijk de kennisbank of neem contact op met Derkje Andrée Wiltens of Mandy Los.